{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ly12cbdemo - 1 Giáo án V t lý 12 – ban c b n Demo ậ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Giáo án V t lý 12 – ban c b n / Demo ậ ơ ả Ch ng I: DAO NG C ươ ĐỘ Ơ Ti t 1 – 2: DAO NG I U HÒA ế ĐỘ Đ Ề I. Muïc tieâu baøi daïy : + Phaân bieät dao ñoäng, dao ñoäng tuaàn hoaøn, dao ñoäng ñieàu hoaø. + Naém ñöôïc caùc khaùi nieäm chu kì, taàn soá, li ñoä, bieân ño,ä pha , pha ban ñaàu laø gì +Vieát ñöôïc phöông trình dao ñoäng ñieàu hoøa –coâng thöùc vaän toác gia toác +Veõ ñöôïc ñoà thò cuûa li ñoä theo thôøi gian vôùi hpa ban ñaàu baèng khoâng . II. Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh : Con laéc loø xo. III. Tieán trình baøi daïy : 1) Giaûng baøi môùi : (TI Ế T 1 ) HOAÏT ÑOÄNG G.V HOAÏT ÑOÄNG H.S NOÄI DUNG CÔ BAÛN GV:- Neâu moät vaøi ví duï veà chuyeån ñoäng dao ñoäng.- Neâu ñ/n dao ñoäng tuaàn hoaøn. x=Acos( ϖ t+ ϕ ) = sin( ) 2 A t π ϖ ϕ + +-Giaù trò haøm cos naèm trong khoaûng naøo ?-Suy ra giaù trò cuûa x naèm trong khoaûng Töø caùc ví duï ñaõ neâu hình thaønh k/n dao ñoäng cô . Phaân bieát dao ñoäng tuaàn hoaøn vôùi dao ñoäng noùi chung. HS: 1 cos( ) 1 t ϖ ϕ- ≤ + ≤ HS: A x A- ≤ ≤ I. DAO ÑOÄNG CÔ 1 ) Theá naøo laø dao ñoäng cô ?...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

ly12cbdemo - 1 Giáo án V t lý 12 – ban c b n Demo ậ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online