ly12cbdemo - 1 Gio n V t l 12 ban c b n / Demo Ch ng I: DAO...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Gio n V t l 12 ban c b n / Demo Ch ng I: DAO NG C Ti t 1 2: DAO NG I U HA I. Muc tieu bai day : + Phan biet dao ong, dao ong tuan hoan, dao ong ieu hoa. + Nam c cac khai niem chu k, tan so, li o, bien o, pha , pha ban au la g +Viet c phng trnh dao ong ieu hoa cong thc van toc gia toc +Ve c o th cua li o theo thi gian vi hpa ban au bang khong . II. Chuan b cua giao vien va hoc sinh : Con lac lo xo. III. Tien trnh bai day : 1) Giang bai mi : (TI T 1 ) HOAT ONG G.V HOAT ONG H.S NOI DUNG C BAN GV:- Neu mot vai v du ve chuyen ong dao ong.- Neu /n dao ong tuan hoan. x=Acos( t+ ) = sin( ) 2 A t + +-Gia tr ham cos nam trong khoang nao ?-Suy ra gia tr cua x nam trong khoang T cac v du a neu hnh thanh k/n dao ong c . Phan biet dao ong tuan hoan vi dao ong noi chung. HS: 1 cos( ) 1 t - + HS: A x A- I. DAO ONG C 1 ) The nao la dao ong c ?...
View Full Document

Page1 / 3

ly12cbdemo - 1 Gio n V t l 12 ban c b n / Demo Ch ng I: DAO...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online