toixinviec.com_so yeu ly lich mau 2C va huong dan khai (1).doc - Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày c�a

Toixinviec.com_so yeu ly lich mau 2C va huong dan khai (1).doc

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

M u 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 c a B tr ng B N i v ế ưở C quan, đ n v có th m quy n qu n lý CBCC ơ ơ ……………………………… S hi u cán b , công ch c …………….. C quan, đ n v s d ng CBCC ơ ơ ị ử …………………………………………… .... S Y U LÝ L CH CÁN B CÔNG CH C Ơ 1) H tên khai sinh (vi t ch in hoa) ế : …………………………………………………… 2) Tên g i khác: ………………………………………………………………………… 3) Sinh ngày: ………… tháng …….. năm …….. . Gi i tính (nam, n ) : ……………………. 4) N i sinh: ơ ………… ...... ….. Huy n …………………….. T nh …………………… 5) Quê quán: Xã ………… ............ Huy n ……………………... T nh …………………... 6) Dân t c: …………………...… , 7) Tôn giáo: …………………………… .................... 8) N i đăng h kh u th ng trú: ơ ườ ………………………………………………………………………………… ...... (S nhà, đ ng ph , thành ph : xóm, thôn, xã, huy n, t nh) ườ 9) N i hi n nay: ơ ……………………………………………………………………………………………………….. (S nhà, đ ng ph , thành ph : xóm, thôn, xã, huy n, t nh) ườ 10) Ngh nghi p khi đ c tuy n d ng: ượ …………………………………………………………………………… .......... 11) Ngày tuy n d ng: …../…../……… C quan tuy n d ng: ơ ……………………………………………………… ....... 12) Ch c v (ch c danh) hi n t i: ... ………………………………………………………………………………… ...... (V chính quy n ho c Đ ng, đoàn th , k c ch c v kiêm nhi m) 13) Công vi c chính đ c giao: ượ ………………………………………………………………………………… ............ 14) Ng ch công ch c (viên ch c): …………………………………………….. ng ch: ……………………… ........ B c l ng: ươ …… ..... H s : ……… Ngày h ng: ưở ……/…../….. Ph c p ch c v : ………. Ph c p khác: ……… .......... 15.1-Trình đ giáo d c ph thông (đã t t nghi p l p m y/thu c h nào) : ……………………………………………… .......... 15.2-Trình đ chuyên môn cao nh t: ……………………………………………………………………………… ........ (TSKH, TS, Th.s, c nhân, k s , cao đ ng, trung c p, s c p: chuyên ngành) ỹ ư ơ 15.3-Lý lu n chính tr : …………………………… ....... 15.4-Qu n lý nhà n c: ướ ……………….……. ……………….. (Cao c p, trung c p, s c p và t ng đ ng) (Chuyên viên cao c p, chuyên viên chính, chuyên viên, cán s ....... ) ơ ươ ươ 15.5-Ngo i ng : ………………………………..… ....... 15.6-Tin h c : ……………….……. ……………… ................... (Tên ngo i ng + Trình đ A, B, C, D, …) (Trình đ A, B, C, ….) 16) Ngày vào Đ ng C ng s n Vi t Nam: ………./………/………… Ngày chính th c: ...... /……/ …………… ......... Truy c p toixinviec.com đ xem thêm các lo i gi y t h s xin vi c ồ ơ 1 nh màu (4 x 6 cm)
Image of page 1
17) Ngày tham gia t ch c chính tr - h i: ……………………………………………………………………… ....... (Ngày tham gia t ch c: Đoàn, H i, …. và làm vi c gì trong t ch c đó) 18) Ngày nh p ngũ: ……/……/……… Ngày xu t ngũ: ……/……/…… Quân hàm cao nh t: . ………………… ........... 19) Danh hi u đ c phong t ng cao nh t: ượ …………………………………………….. …………………………… ....... (Anh hùng lao đ ng, anh hùng l c l ng vũ trang: nhà giáo, th y thu c, ngh sĩ nhân dân u tú,…) ượ ư 20) S tr ng công tác: ườ …………………………………………………………………………………………… .......... 21) Khen th ng: ưở …………………………………….……. 22) K lu t : …………………………. ……………… ....... (Hình th c cao nh t, năm nào) (v đ ng, chính quy n, đoàn th hình th c cao nh t, năm nào) 23) Tình tr ng s c kho : …………………...…….. Chi u cao: …..…
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

  • Spring '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture