1146.pdf - NGAN HANG NONG NGHU VA PHAT TRIEN NONG THON NnT NAM CHI NHANH TINH QUANG BiNH S6.l4 I\/6\/NHNoQB-KTNQ V\/v huong clan thuc hien bieu phi dich vu

1146.pdf - NGAN HANG NONG NGHU VA PHAT TRIEN NONG THON NnT...

This preview shows page 1 - 3 out of 43 pages.

CQNG HOA XA HQ! CHU NGHiA VIET NAM Doc lap — Ttr do — Hanh Ph& Quang Binh, ngay thong 10 nom 2018 NGAN HANG NONG NGHU VA PHAT TRIEN NONG THON NnT NAM CHI NHANH TINH QUANG BiNH S6 .l4 I/6/NHNoQB-KTNQ V/v huong clan thuc hien bieu phi dich vu Kinh giri: TruOng phOng Agribank chi nhanh tinh Quang Binh; Giam doe Agribank chi nhanh loci II true thuOc. Can cir Quy dinh thu phi dich vu trong he th6ng Agribank theo Quyet dinh so 1306/QD-NHNo-TCKT ngdy 08/9/2016 ciia T6ng Giam doe, bieu phi dich vu trong he th6ng Agribank ban hanh theo QD so 1416/QD-NHNo-TCKT ngay 27/9/2016 dia. Tong Giam doc va cac quy dinh, hudng don hien hanh lien quan den thu phi, mirc phi phai thu... trong he th6ng Agribank. Giam d6c Agribank chi nhanh tinh Quang Binh twang don cu the mot so not dung lien quan den bieu phi va viec thu phi dich vu ap dung trong not bO Agribank chi nhanh tinh Quang Binh nhu sau: 1. Bien phi dich vu Ai) dung trong not to0 Agribank chi nhanh tinh Quang Binh: - Chi ti6t tui Bieu phi dich vi i i ngan hang dinh kern van ban nay; - Hieu ltrc ap citing bieu phi: Tit' ngdy 15/10/2018 den khi co thay dOi. 2. Nguyen tAc Ai) dung bleu phi: - Bieu phi tren ap citing cho tat ca doi tugng khach hang ctia Agribank chi nhanh tinh Quang Binh: Khach hang ca nhan; khach hang to chirc bao g6m ca cac TCTD; - Mire phi quy dinh trong bieu phi chua bao g6m thue gia tri gia tang (VAT). Agribank se tinh thue VAT d6i vo i cac khoan mkic phi thuc d6i tugng chiu thue VAT theo quy dinh cua phap ludt hien hanh; - Phi dich vu dugc tinh bang VND hodc ngodi to tuong throng theo ty gia (ty gia co ban) do Agribank cong 116 tai thed diem thu phi. Cac giao dich lien quan den viec sir dung ngodi to tuan thu theo quy dinh quan ly ngodi h6i hien hanh cita Nhd ntrac. Rieng phi dich vu bao lanh, ty gia quy d6i sang VND theo quy dinh ve bao lanh trong he th6ng Agribank; - D6i cac khoan phi chua bao g6m dien phi, buu phi, phi tra ngan hang nude ngodi, trugng hop phat sinh nhang chi phi nay, don vi cung Ung dich vu se tinh va thu them theo chi phi thuc - Agribank khong thu phi d6i voi cac khoan thanh toan true tiep giira khach hang va Agribank (tai cung ma chi nhanh) doi vgi cac khoan tra ng vay, tra lai, tra phi dich tra tien mua gidy to' in hoc cac phuong tien thanh toan; - Agribank khong hodn tra ldi phi thanh toan da thu trong trueng hop khach hang yeu cau hity bO dich vu thanh toan hoac dich vu thanh toan khong thuc hien dugc vi sai sot, su c6 khong phai do 16i cita Agribank gay ra;.,, 1
Image of page 1
- D6i vai nhung khach hang co thoa thuan hap tac va c6 mirc phi rieng khong ap dung mirc phi theo bieu phi nay; - Cac dich vu khac (Mobile Banking, Internet Banking, The ...) thirc hien theo quy dinh rieng cua T6ng Giam d6c; - D6i vai nhung Ngan hang/Dinh the Tai chinh c6 thea thuan hap tac vai Agribank duac ap dung mac phi theo thod thuan da 14. Cac truerng hap dieu chinh toan he th6ng hoec be sung mirc phi khi co thod thuan mai ap dung theo mirc phi mai ciia Agribank; - D6i \Teri khach hang la can b6 thu6c he th6ng Agribank chi nhanh Quang Binh ma tai khoan thanh toan — TKTT (ma san pham 207) duac mien phi dich vu theo Neu
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 43 pages?

  • Spring '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture