HJM 1 - EØ.docx - HJM 1 Opgave 1A I denne opgave redegøres...

This preview shows page 1 - 2 out of 8 pages.

HJM 1Opgave 1AI denne opgave redegøres der for at EKF og AG skal beregnes på baggrund af nøgletallene før skat. For at danne grundlag for en undersøgelse af egenkapitalforrentningen og afkastningsgraden, vil det være naturligt først at forklare begreberne. Egenkapitalforrentningen giver et billede af hvor godt et selskab forrenter sin egenkapital. Altså for hver investeret krone, hvor stor forrentningen er på hver investeret krone. Derfor vil egenkapitalforrentningen vise ejerens afkast af egen investering i virksomheden. Virksomheden kan beslutte enten at give forrentningen som udbytte eller som konsolidering af virksomheden. Eller en kombination af disse. Soliditeten bliver taget op senere i opgaven. Dog har EKF en begrænsning i det EKF er det regnskabsmæssige mål for værdi af den investerede kapital, mens markedsværdien kan være langt større (eller mindre). Samtidig siger EKF heller ikke noget om risiko ved finansiering eller investering. Man kan se en investering i en virksomhed som en alternativomkostning til det at have sine penge stående i pengeinstitut hvor man kan få sine penge forrentet. Hvis virksomheden har en højere egenkapitalforrentning, vil det sige at det er mere profitabelt at have sine penge investeret i virksomheden, i stedet for at have dem stående i banken. Afkastningsgraden udtrykker virksomhedens forrentning af den samlede kapital. Dermed tilfalder detfulde resultat ejerne. Afkastningsgraden viser altså hvor god virksomheden har været til at forrente egne og lånfinansieret midler. Afkastningsgraden er uafhængig af kapitalstrukturen, da det ikke skelner mellem gældsfinansiering eller andre former for finansiering. Derfor fortæller afkastningsgraden heller ikke noget om den risiko der er forbundet med investering. Her gælder der samtidig også at den regnskabsmæssige værdi kan være forskellig fra den markedsmæssige værdi.Her følger egenkapitalforrentningen og afkastningsgraden for både Anheuser Busch og Carlsberg:Det kan aflæses at Carlsbergs ledelse har haft en bedre forrentning på egenkapitalen, og dermed har et højere afkast per investeret krone. Til sammenligning ligger AB på 6,1% i EKF, der giver et øjebliksbillede der fortæller osat deres afkast pr investeret krone er lavere end Carlsbergs. Egenkapitalforrentning siger, som nævnt, intet om risikoen ved investeringen. Denne viden vil ligge til grund for en dekomponering af selskabernes nøgletal. Carlsberg har en afkastningsgrad på 6,5% for 2016, som igen er højere end AB’s AG.Dermed er forrentningen af den samlede kapital i Carlsberg større, end hos AB.På side 55 i Carlsbergs årsregnskab findes de samlede aktiver til at være 126906 mio. kr. og

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 8 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture