Oral Exam - \u041a\u0435\u0301 \u0439\u0442\u043b\u0438\u043d \u041d\u0430\u0442\u0430\u0301 \u043b\u044c\u044f \u041c\u0438\u0445\u0430\u0301 \u0439\u043b\u043e\u0432\u043d\u0430 \u0441\u043a\u0430\u0436\u0438\u0301 \u0442\u0435 \u043f\u043e\u0436\u0430\u0301 \u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430 \u0430 \u043a\u0442\u043e \u043c\u043e\u0438\u0301 \u0445\u043e\u0437\u044f\u0301\u0435\u0432\u0430

Oral Exam - u041au0435u0301...

This preview shows page 1 out of 1 page.

К йтлин: е́ Нат лья Мих йловна, скаж те пож луйста, а кто мо хоз ева? а́ а́ и́ а́ и́ я́ Нат лья Мих йловна: а́ а́ Муж и жен . Хоз ин — бизнесм н, а хоз йка, ег жен а́ я́ е́ я́ о́ а́ шк льная уч тельница. о́ и́ К йтлин: е́ Я зн ю, что их фам лия Абд ловы. то р сская фам лия? Они
Image of page 1

You've reached the end of your free preview.

Want to read the whole page?

 • Fall '08
 • MCCLAIN
 • Ната́ лья Миха́, лья Миха́ йловна

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture