ФÑ�Ñ�огоÑ�мÐ&frac

ФÑ�Ñ�огоÑ�мÐ&frac - , . , , . , ,...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ГОРМОНАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ РОСТУ У РОСЛИН Ріст не є простим збільшенням маси та об,єму тіла рослини. Він включає обов,язкову диференціацію з утворенням різноманітних клітин, тканин і органів. Багато деталів цього процесу ще невідомі, проте зрозуміло, що нормальний розвиток залежить від взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів. Основні внутрішні фактори мають хімічну природу і, подібно до тваринних організмів, мають назву гормони. Цей термін означає біологічно активні речовини, що виробляють у тканині-індукторі і потрапляють до тканини-мішені, де мають певний фізіологічний ефект. АУКСИН В експериментах з відрізанням верхівок побігів вівса і просочуванням їхнім соком шматочків агару, які потім поміщалися на побіги без верхівок, голландський фітофізіолог Вент показав, що вплив верхівки побігу пов,язаний з якимось хімічним фактором, і назвав його ауксином. Згодом будова ауксину була визначена (він є індолілоцтовою кислотою – ІОК), а методика із проростками і шматочками агару стандартизована. ІОК дуже подібна до амінокислоти триптофану, який і є її попередником у рослині. Відомі 4 шляхи біосинтезу ІОК із триптофану, і різні рослини на різних стадіях розвитку використовують різні шляхи або їх комбінації. Активний базипетальний транспорт ауксину здійснюється
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/25/2010 for the course TIFR 351 taught by Professor Zoidberg during the Spring '10 term at University of Mumbai.

Page1 / 3

ФÑ�Ñ�огоÑ�мÐ&frac - , . , , . , ,...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online