еп��ел�й

еп��ел�й - (textusepithelialis

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ЕПІТЕЛІАЛЬНА ТКАНИНА Епітеліальні тканини ( textus epithelialis ) найбільш древні гістологічні структури,  які в філо- та онтогенезі виникають першими.  Характерною особливістю епітеліїв є їх місцезнаходження в організмі - на межі,  що відокремлює організм від зовнішнього чи внутрішнього середовища й здійснюючи  з ними зв’язок (покривний епітелій).  Залозистий епітелій утворює в організмі важливі залози зовнішньої (екзокринні)  та   внутрішньої   (ендокринні)   секреції,   що   виробляють   відповідно   секрети   або  гормони. Класифікація   епітеліальних   тканин.   Існують   дві   класифікації   епітеліальних  тканин:   за   походженням   (гістогенетична   класифікація   М.Г.Хлопіна)   та   за  морфологічними ознаками (морфофункціональна класифікація фон Лейдіга). Гістогенетична   класифікація   М.Г.Хлопіна   ґрунтується   на   походженні   різних  видів епітелію з різних зародкових листків. Встановлено, що в процесі гістогенезу  епітелії   розвиваються   із   різних   джерел   (табл.   17.1).   Як   правило,   епітелій,   що  розвивається з ектодерми, покриваючи організм ззовні, є багатошаровим, тоді як  “внутрішні” епітелії – за будовою є переважно одношаровими. Найбільш уживаною в гістології є морфофункціональна класифікація, в основі  якої лежать особливості будови, функції та місцезнаходження різних видів епітелію.  Згідно цієї класифікації розрізняють покривний та залозистий епітелій.   Епітеліальні тканини, що покривають організм ззовні та вистеляють його різні  порожнини,   органи   та   судини,   відносять   до   покривних   епітеліальних   тканин.  Залозистий епітелій складається із особливих залозистих клітин (гландулоцити або 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/25/2010 for the course BIOTECH 203 taught by Professor Kshantra during the Spring '10 term at University of Mumbai.

Page1 / 25

еп��ел�й - (textusepithelialis

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online