вÑ�Ñ�Ñ�п_гÑ�Ñ�Ñ�Ð&frac

вÑ�Ñ�Ñ�п_гÑ�Ñ�Ñ�Ð&frac - ,...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Гістологія вступ ВЧЕННЯ ПРО ТКАНИНИ В результаті ембріонального розвитку утворюється складний багатоклітинний  організм, який можна розглядати на різних рівнях –молекулярному, клітинному,  тканинному,   органному   та   системному.   Загальна   гістологія   вивчає   організм   на  тканинному рівні. Тканина – це система організму, яка складається із клітин та їх похідних, що  сформувалася   у   філогенезі   і   виконує   специфічні   функції.   В   утворенні   тканин  приймають   участь   клітини,   надклітинні   комплекси   (симпласти,   синцитії)   і  постклітинні структури (еритроцити, кератиноцити), а також міжклітинна речовина  (волокна і основна аморфна речовина). При цьому кожна тканина відрізняється  певним складом перерахованих елементів. В свою чергу, цей склад обумовлює  специфічні   функції   кожної   тканини.   Основні   властивості   тканини   забезпечують  клітини. Клітини у тканинній системі взаємодіють між собою і з міжклітинною  речовиною, завдяки чому тканина функціонує як єдине ціле. Крім   спеціалізованих   клітин,   у   багатьох   тканинах   присутні   і   клітини- попередники. Як правило деякі такі клітини діляться або зберігають здатність до  поділу.   Малодиференційовані   клітини,   які   здатні   до   проліферації     і   слугують  джерелом поновлення тканин, називаються камбіальними. За способом розміщення  своїх клітин камбій поділяють на три типи: 1.Локалізований камбій – камбіальні клітини розміщені в певному локусі тканини  (в епідермісі камбіальні клітини знаходяться в базальному шарі). 2.Дифузний камбій – камбіальні клітини розміщені по всій тканині (сполучні 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 4

вÑ�Ñ�Ñ�п_гÑ�Ñ�Ñ�Ð&frac - ,...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online