{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

вÑ�Ñ�Ñ�п_гÑ�Ñ�Ñ�Ð&frac

вÑ�Ñ�Ñ�п_гÑ�Ñ�Ñ�Ð&frac -

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Гістологія   вступ ВЧЕННЯ   ПРО   ТКАНИНИ В   результаті   ембріонального   розвитку   утворюється   складний   багатоклітинний   організм який   можна   розглядати   на   різних   рівнях  – молекулярному клітинному тканинному ,   органному   та   системному .   Загальна   гістологія   вивчає   організм   на   тканинному   рівні . Тканина  –  це   система   організму яка   складається   із   клітин   та   їх   похідних що   сформувалася   у   філогенезі   і   виконує   специфічні   функції .   В   утворенні   тканин   приймають   участь   клітини ,   надклітинні   комплекси   ( симпласти ,   синцитії )   і   постклітинні   структури  ( еритроцити кератиноцити ),  а   також   міжклітинна   речовина   ( волокна   і   основна   аморфна   речовина ).  При   цьому   кожна   тканина   відрізняється   певним   складом   перерахованих   елементів .   В   свою   чергу ,   цей   склад   обумовлює   специфічні   функції   кожної   тканини .   Основні   властивості   тканини   забезпечують   клітини Клітини   у   тканинній   системі   взаємодіють   між   собою   і   з   міжклітинною   речовиною завдяки   чому   тканина   функціонує   як   єдине   ціле . Крім   спеціалізованих   клітин ,   у   багатьох   тканинах   присутні   і   клітини - попередники Як   правило   деякі   такі   клітини   діляться   або   зберігають   здатність   до   поділу .   Малодиференційовані   клітини ,   які   здатні   до   проліферації     і   слугують   джерелом   поновлення   тканин називаються   камбіальними За   способом   розміщення   своїх   клітин   камбій   поділяють   на   три   типи : 1. Локалізований   камбій  –  камбіальні   клітини   розміщені   в   певному   локусі   тканини   ( в  
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

вÑ�Ñ�Ñ�п_гÑ�Ñ�Ñ�Ð&frac -

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online