Ð�пÑ�Ñ�елÑ�алÑ

Ð�пÑ�Ñ�елÑ�Ð°Ð»Ñ - 1(textus...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Розділ. ЕПІТЕЛІАЛЬНА ТКАНИНА Епітеліальні тканини ( textus epithelialis ) найбільш древні гістологічні структури, які в філо- та онтогенезі виникають першими. Характерною особливістю епітеліїв є місцезнаходження в організмі - на межі, що відокремлює організм від зовнішнього чи внутрішнього середовища та водночас здійснює з ними зв’язок. Розрізняють покривний та залозистий епітелій . Хоча епітеліальні тканини складають різнорідну за походженням і за функціональним значенням групу тканин багатоклітинних організмів, але для них характерні загальні принципи організації. Епітелії утворюються з усіх трьох зародкових листків. Багатошаровий епітелій шкіри (епідерміс), що покриває тіло ззовні, розвивається з ектодерми. Порожнини органів травної системи (шлунок, кишечник) та дихальної системи (трахея, бронхи, альвеоли) вистелені одношаровим епітелієм, що розвиваються з ентодерми. Серозні оболонки (перикардіальна, плевральна, черевна) й епітелій сечовидільної та статевої системи мають мезодермальне походження . Епітеліальні тканини утворюють неперервний/і шар/и клітин , які відокремлюють тканини, які він вкриває, від зовнішнього середовища та вторинних порожнин тіла. Товщина шарів може бути різна. Залозистий епітелій утворює тяжі (трабекули), острівці, фолікули, трубочки та поодинокі скупчення клітин в різних органах. В епітелії практично немає міжклітинної речовини. Основну масу епітеліальної тканини складають спеціалізовані клітини – епітеліоцити , які щільно з’єднуються між собою адгезійними (проміжні, десмосоми й напівдесмосоми), замикаючими (щільні) і комунікаційними (щілинні) контактами. За формою епітеліоцити бувають плоскими, кубічними та призматичними або мають
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/25/2010 for the course BIOTECH 203 taught by Professor Kshantra during the Spring '10 term at University of Mumbai.

Page1 / 10

Ð�пÑ�Ñ�елÑ�Ð°Ð»Ñ - 1(textus...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online