��ов - 55-60 40-45 40-45 4-6

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
КРОВ Кров є рухливою тканинною системою, яка складається з рідкої міжклітинної речовини (плазми) і клітин (формених елементів). Серед клітин крові виділяють еритроцити, лейкоцити і тромбоцити (кров’яні пластинки). Плазма становить 55-60% об’єму крові, а формені елементи – 40-45%. Основну масу клітин крові складають еритроцити. Співвідношення між еритроцитами і плазмою крові називається гематокритним числом і має діагностичне значення. В нормі гематокрит становить 40-45%. Загальна кількість крові в організмі людини дорівнює 4-6 л, що складає близько 5-9% від маси тіла. Постійно циркулюючи в замкнутій системі кровообігу, кров поєднує роботу всіх систем організму і підтримує багато фізіологічних показників його внутрішнього середовища на визначеному, оптимальному для здійснення обмінних процесів, рівні. Завдяки циркуляції формених елементів і складових речовин плазми кров виконує в організмі різноманітні життєво важливі функції: дихальну (перенос кисню від легень до тканин і вуглекислого газу від тканин до легень), трофічну (транспортування поживних речовин від місця їхнього поступання до місця їхнього засвоєння), захисну (фагоцитоз лейкоцитами мікробів, що потрапляють в організм та продуктів деструкції клітин і тканин, знешкодження білками плазми токсинів і чужорідних білків у реакціях клітинного і гуморального імунітету), регуляторну (перенос гормонів, ферментів і речовин, що впливають на життєдіяльність тканин і органів, від місць їхнього вироблення до місць їхньої активної дії), екскреторну (виділъну) (перенос кінцевих і проміжних продуктів обміну в нирки та інші органи), терморегуляторну (охолодження кров’ю енергоємних органів і зігрівання органів, що
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

��ов - 55-60 40-45 40-45 4-6

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online