{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ð�еÑ�вова_Ñ�кÐ&d

Ð�еÑ�вова_Ñ�кÐ&d - (textus...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Розділ. НЕРВОВА ТКАНИНА Нервова тканина ( textus nervosus ) в організмі утворює нервову систему. Зріла нервова система складається приблизно з 10 12 нервових клітин (синоніми нейрон, нейроцит), які утворюють синаптичні контакти з 10 4 інших нейронів. Гістологічними елементами нервової тканини окрім нейроцитів є нейроглія, нервові волокна, з яких побудовані головний та спинний мозок, нерви, нервові сплетення, нервові закінчення і стовбури, ганглії. В ембріогенезі нервова тканина розвивається з нейроектодерми нервової трубки, зокрема з клітин, які мають назву нейро- та гліобласти. Нейробласти – це попередники нейронів ЦНС, які здатні до поділу. Вони утворюються з матричних клітин епендимного шару нервової трубки, що висиляються до мантійного шару. Ці клітини мають велике округле ядро, щільне ядерце та бліду цитоплазму. Гліобласти це попередники нейроглії, а саме макроглії (астроцитів і олігодендроцитів), яка здатні до поділу в постнатальному онтогенезі. Вони утворюються в результаті поділу матричних клітин епендимного шару нервової трубки. Процес утворення нервової трубки носить назву нейруляції. Нервова трубка є зачатком ЦНС у хордових тварин. Вона утворюється з нейроектодерми шляхом занурення нервової пластинки всередину зародка та замикання її країв. На передньому та задньому кінцях деякий час може бути нейропори – відкриті отвіри, що закриваються пізніше. За будовою у нервовій трубці розрізняють внутрішню та зовнішню мембрани та шари, які лежать між ними: епендимний, мантійний, крайова вуаль. Епендимний шар – вистиляє нервову трубку з боку внутрішньої мембрани, матричні клітини цього шару є джерелом всіх клітин ЦНС, тут відбувається їхній поділ з утворенням нейро- та гліобластів, які
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

Ð�еÑ�вова_Ñ�кÐ&d - (textus...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online