{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Т�С -

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ТКАНИНИ   ВНУТРІШНЬОГО   СЕРЕДОВИЩА Система   тканин   внутрішнього   середовища   включає   кров   та   кровотворні   тканини сполучні   тканини власне   сполучні   ( волокнисті ) -  пухка   та   щільна  -  та   сполучні   тканини   із   спеціальними   властивостями  ( жирова ретикулярна пігментна ),  а   також   скелетні   ( хрящова   та   кісткова ).   Для   всіх   тканин   внутрішнього   середовища   характерними   є   наявність   сильно   розвиненої   міжклітинної   речовини  ( основної   та   волокнистої ),   хімічний   склад ,   структура   та   об ' єм   якої   визначають   фізичні   властивості   кожного   із   типів   сполучної   тканини ,   а   саме   велику   різноманітність   клітинних   типів ,   наявність   клітинних   популяцій ,   що   оновлюються ;   здатність   багатьох   із   різновидів   клітин   до   активного   руху .   Всі   структурні   компоненти   знаходяться   в   тісній   взаємодії   з   кровоносними   судинами . 18.1.  Сполучні   тканини Класи   сполучних   тканин Розрізнятюь   два   класи   сполучних   тканин власне   сполучні  ( в   о   л   о   к   н   и   с   т   і і    с   п   о   л   у   ч   н   і     т   к   а   н   и   н   и    із    с   п   е   ц   і   а   л   ь   н   и   м   и    в   л   а   с   т   и   в   о   с   т   я   м   и Волокнисті   сполучні   тканини   ( в   залежності   від   кількості   волокон   та   основної   речовини   у   міжклітинному   матриксі ділять   на   пухку   і   щільну Щільна   волокниста   сполучна   тканина в   свою   чергу   поділяється   на   оформлену   і   неоформлену що   визначається   організацією   волокон   в   основній   речовині До   сполучних   тканин   із   спеціальними   властивостями   відносять  
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 93

Т�С -

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online