�����

����� - I II 1 2 3 4 5 6 7 8 III 1 2 3

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ПЛАН РОБОТИ МЕТА РОБОТИ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ I. СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ХРУЩІВ II. ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ХРУЩІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 1. Хрущ західний травневий 2. Хрущ східний травневий 3. Хрущ червневий 4. Хрущ білий 5. Хрущ волохатий 6. Хрущ квітневий 7. Хрущ мармуровий 8. Хрущ мармуровий закавказький III. СПОСОБИ БОРОТЬБИ З ДАНИМИ ШКІДНИКАМИ 1. Вплив хрущів на господарство та їх поширення 2. Хімічні методи боротьби 3. Альтернативні нехімічні способи протидії шкідникам СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
МЕТА РОБОТИ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Хрущі є найбільш небезпечними шкідниками в перші роки життя лісових та плодових культур. Поширення та шкодочинність хрущів залежать від багатьох чинників, пов’язаних із рельєфом, ґрунтовими (його механічним складом, вологістю, температурою, аерацією, кислотністю) і кліматичними умовами, станом насаджень тощо. Тим не менш, вони є розповсюдженими по всій території України, і останнім часом спостерігається тенденція збільшення їхньої кількості. Отже, вивчення даних шкідників не втрачає свою актуальність, і для того, щоб підвищити житєздатність культур рослин та зменшити кількість потенційних збитків від хрущів, варто звернути увагу на можливі способи боротьби з ними та розробити комплексну систему захисту рослин із застосуванням різних методів. У даній роботі надається детальне систематичне положення представників цієї підродини, досліджується їх видове різноманіття з описом відмінностей видів, їх поширення та особливостей харчування., а також запропоновано методи боротьби та систему захисту плодових культур.
Background image of page 2
I. СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ХРУЩІВ Тип Членистоногі - Arthropoda Підтип Комахоподібні, або Шестиногі – Hexapoda
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

����� - I II 1 2 3 4 5 6 7 8 III 1 2 3

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online