в���п_нано

в���п_нано - 1959 There's...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Концепція В 1959 році видатний фізик та Нобелівський лауреат Річард Фейнман представив доповідь “There's plenty of room at the bottom” на зустічі Американської спілки фізиків та фактично запропонував ідею, яка згодом переросла в концепт (поняття) того, що зараз називається нанотехнологією. В своїй промові Фейнман озповів про проблему маніпулювання та контролю над приладами малих розмірів та запитав: “Чому ми все ще не можемо помістити 24х-томну Британську енциклопедію на голівці булавки?” та запропонував винагороду в 1000$ першій людині, котра створить працюючий та контрольований ззовні мотор, який би складав 1/64 частину кубічного дюйма. Звісно, Фейнман сподівався, що його винагорода стимулюватиме подальший розвиток нової виробничої технології, та він був вкрай шокований, коли через один рік Білл МакЛеллан, маючи аматорські радіотехнічні вміння, власноруч створив мотор, використовуючи щипці та мікроскоп та багато-багато часів вільного часу. Його мотор, спроможний на 2000 обертів за хвилину, важив 250 мкг та складався з 13 частин. Майже 25 років згодом, галузь мікроелектромеханічних систем не лише прийняла виклик Фейнмана і досягла можливостей створення комерційних моторів, які стали в десятки разів меншими, ніж результат МакЛеллана, але й розпочала дослідження якісно нового рівня мініатюризації - наноелектромеханічних систем. Визначення та використання терміну
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/25/2010 for the course BIOTECH 203 taught by Professor Kshantra during the Spring '10 term at University of Mumbai.

Page1 / 2

в���п_нано - 1959 There's...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online