опÑ�ика_лаÐ&plu

опÑ�ика_лаÐ&plu - 1 sin cos 2 3

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Загальні питання ( ЗП ) з теми коливання та хвилі : 1. Запишіть рівняння коливань . Дайте визначення амплітуді , періоду , частоті . В яких межах змінюється функція sin і cos? В яких межах змінюється відхилення ( зміщення ) коливань ? Від якої точки відміряється відхилення ? 2. Поясніть аналогію між коливанням і обертанням , що дозволяє зрозуміти поняття фази . Яке значення фази має пружинний маятник в момент проходження положення рівноваги , найвищої , найнижчої точок руху . Що таке початкова фаза . 3. Дайте визначення хвилі . Чим відрізняється поперечна від повздовжньої хвилі ? Які параметри коливання в точках простору де існує хвиля однакові , а які різні . Дайте визначення довжини хвилі . Запишіть рівняння хвилі . 4. Коли спостерігається явище накладання хвиль . В чому полягає принцип суперпозиції хвиль . Коли спостерігається явище інтерференції . Намалюйте малюнок , який дозволяє розрахувати амплітуду результуючого коливання в певній точці простору де відбувається інтерференція . Від чого залежить амплітуда результуючого коливання
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/25/2010 for the course BIOTECH 203 taught by Professor Kshantra during the Spring '10 term at University of Mumbai.

Ask a homework question - tutors are online