{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

09exam1key - L upmmats l 2(Ca “5(“5,14 wL(/0613...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: L» upmmats l + 2) (Ca) “5 (“5,14 wL»(«. [/0613 glad/u, Den.ka (Nabl Cause; (1.... I-X'k {a 7uaJ/uf/<I 56 (Lu— lcac{.‘a~ Mus! (o. Sead'm/e/ «w +« CW- 1‘" LKMMS Z + 3) [A (/0013 «‘5 (“S'féJJ laud/{A} ((01 J4“ N'( (6.47:. (1,,c rah, So ft... ,«q‘wn nurf (t Z‘fc-WJV won‘t leS/ecf 1% ((41 TL» /4«— I“, :5 {4&1 LL/NOLJL. Malams» (mu/f La CoI/‘th; "(S ’4‘“ (and 7‘ ’4‘: LCNOuICdJ. M¢¢Lér~3m til (4%; 74a}, 7L4. 04‘ Ana ‘FN {Lg ,«Jc— ,(JUMMIA) Jffif’ rm 2, (41—. LCNULJL. MLcLMm d 3 13 “of fiuzfi. ’37af. 7‘4:- l4Q—J4umlujn) sffll 44.: fix Mk (“I rah: (<(N033C603) 44 Nos a“ raft/«MKFMA ‘1‘” “F”1 59”“ Wall/2.». :A 5hr 1/ out (new. «(Judi a 1e.de 30MB] kl (Na 3L 1, ; Nd L4 (N03 I: 33 15A 1 shuntqu 142-, [cf/vogue}: k . (N013 (<07 " [Iva] TAR (4"- (‘J Jé}ai{‘(7 JJ‘J m‘f 47/1; will“ lfi/b,‘*¢.¢{ . K : _.__§ w; Jon"( IA,“ Emu.) K {9 ‘FM. 1. I “'- Lm-d H (La. fl'ch-IL Q ‘7"“‘”“"‘ is H'Llé 4M) (“’0 “'1 (3L4 [MSW/‘- Méflafiz is ’0‘“: [NJ fflvf W3 -, ago; + 2.703 + 0.90314». ,1 4"“ S“) ,\,. “jg 6 exftvl/B’A (jg/f‘lh-w-l flu; (My/RIM I‘M—51¢ ‘zncf {c.4411 MHZ. __> ZNH3 <r' NL + 3 HL [2“ 0&0 3 2.708 (.84.? AP + 22c ’ x ~ 3* {7% 0.903 {‘27: 7.703 7»; (-3653 3g A+ Mia/Jim...) {LL funk/L is FM 5(O»703 {'Zk) +0366 4:) +(l'&§'3k/ = mm A“. 54".»? for x 3 Lupus AM : 6-ch A“- 2x =7 x = 0.2% A» 2.3 A4 CiwuL/hinx) flu“: ‘— d’m/ Rubi—[H4 “in! FR»; O.(.[‘fm_ F“: PM}, (04.09-10.34?) t<= ~————; - ————-——— —_ on 00mg) (1.7001 3‘. NLO ———-’l NL + £07, A-F 71446» 11... 01664. fun» +9 («024‘ 4 1C'YS‘(' “JV l¢4af5~=u . (‘1‘ ‘h' flag “4' F»! cuv‘lgux l7 («L-A) mu. Clan/7' Ndka M m obj-.1 («his watt. J‘sfecf 42 MN“) at «1' OH I 0-1) 04/ 0.05‘) 0.07.5'~ H j / 0.1...“ e44» mac :x (aha X 9’8 {maleaxsafi 74%, wt sev— 1’4‘4 m. M MPH-4 (+4“ cal» Max! :5 +1.... Saw—k " 0-7 5. Sta». {1-- 1‘M-x K7an ’wa A416 flu-Méxr 4» Jaw»er rs « muted, my (24% Musé 1; Mandy, m0 6,. 075. 24". (w r (4‘: LC/ULOJ) fl naiv— plume [A 7' In 1 —/ 67L ‘— v— :2) L: —, 0_77 5 I:- £71, ,. _, 1 “A110 (9. iv‘Fhv-‘(éueavs (4k 4‘» A “‘34-'94 4—8 ’41: ’H' W4ch ‘7" 31(90 5 a, as fl.»— Slqk «if 11.... (3mg {L} 1'7... (“UL 67‘ 3.66) 5. 8A 0-H- 4156 LAM-J f4°~= (C'MNLO ) @vQ ’FMM f1“ jraffi/ AAA/,0 1 0.0293 0+ f: 3-59“ 5- V4": 0‘77 ‘5" ’O'OZSJ ; 0‘“? j/S' C. Fun/x flu. Lalaaag nag/(“AI CL .3 Lu") faint—j 41L La/F m I41 5F NLO Jlérmpafn(1la"r\ . ., w-‘f’k (‘spflérf +3 Ah/AS/ 15“ Mast, 0- N 0 .- _ 0(7 5 1’ X MLX lrl 6" KEG—013‘:— _' 5.0403 5 (90.02. 3 Nvd Zr—l AILO I», 0L 3 OL/S Lf. Sia¢¢ w; 614— («$07 14/ {k 464.7; (C(m/qr‘a) m 9596“ If 7'3; (.04 ‘0.( 4? U/ wc M‘7 45 uzl{ “5‘ j/‘u/ faf m figs-{e}. AM: (I‘uLQ‘LgTb/(o + 40.?lo?§d f (.ooxcgg — 235.0% 372,9)3/“I : v 0472);”? 3/4 : —{.7387?xw"{kj/~/ L 'L M: = c AM = (iowwy‘w/S) (4mm? Many/.4) 9, Wt. 4:7.‘4 w'flx +0"- ‘F’Houh; I7de.“ 6/19J7 4+ Ciuaifélfuw») 54 «4:. (“A @6441; K ’5sz (m7 4+ 277; 164"“: ’3 FthoL Io.d)((a.o Z NO (7) C L67) f 0L (7) K 1 PN L 3 ’~ (00 (In. SWUM Jnf .‘a {QM’A/wa-L JICJ (1..» 714,75 '. I) If (“it w (futém... {3 {7 flu. I:7[v'{ (SNflk fl». I‘lcffm is LX6¢W$< ]/ 4..Q 2) if (45174! H» V4“&- (9 1 (law A_H ' AH' ( L (7,772.4: ' 1403;) K( : ZS :LO7/v1o BK’Y'(‘— "(7-K- foC-V‘ (A’Hs) £54“ Fflsgklk glee/54:: Aboarc 07L 1“»— Jul? "A {upea/fwz’ FV= FLT :) j— : if 2 Ca'dé’f/ ’3 £- : 7 V ’1' 7:; V 7* PNO ’ l 3;; 1 O'ZGI PAIL—’fa": 47",“- TL; “4-4;” Mann/7 mm [mm 11.“ an. 4-1! e7w/Jrima Fm,“ -' Q: Lg'cl)(3'(v'5 : loo L l-o7x(o& :7 IL'{ Co'gbl)‘; IXA S [5 2 Nd :3 NL + 0‘ .L L 03 ——Z {a 0.?H’2x luv Kw” C a” k) K— i; Lh7<) 5> (“47; “‘4 2552.454]? 6” He. NO is canhmJ’ espszl7 {’6 Z JioiMJ plug}. 5”] X X 7w»? PM”; POL: 3.7? 41%} PM: 0 4M7 Sb C A 7, (7. (7) 6 30167) “ Ow?) -( : 7 '3 L; ,‘PL 240 a.» Ea; : 71-0 L's/“l AH —, (,7: 1.3/4 '- enJafLung a H K: / :7 '1 ' L( L( [C — 2.22,)‘(0’1— it”, MM—l (“4' K ca 32,3 ~ ' Kclwa - ‘15:. {mu—[v4 e§u~£fl~ (K211 5“ ' L ‘5‘ 4 ‘ ' 4’ Kw L W“ 373“) A5 J -4 ) _ b ‘ L 904: 3LBI< {<31} {/Ltoo 6' : 1.7(‘240'3 7. 71¢, Aa‘f‘a awake, MNOL 45 a. ‘F‘Ado’fiam AL 4441) 50 M aan/ f. 144‘va m lvh- (aw) u; A“; +0 fuel TL; (Meal I'v/é1é‘bnsl'l’ " “~01 fin ML t 2 L16 ' an!” 6 (S‘rdrlaf 7’54,fl‘[,'/ we “.152 (,(,\L ad n... 1642/ 6d .m’dl W’u (Lu; 1/1... 5/44. [M’Wew #4. Fnsé L Pads (49 fl... Ias‘f Z («M‘s Cous'fd 3'4,”~ =7 Ada-“(‘7 (’fi“ av! fwfarts L J . (ganged; : ‘ 5 (Laban/3 ’ Zcfl/al 2./ . €60“ /'JK ). QS'ZT)“ ' ’O.QSL .' . AA’ ZC—la’dJO—f L. 4.3;, As.“ Lassa Jan, Sf 2 —-,_ —(_ :u0.0I7 [ valolL/ S-_aa 0.02.75r1‘4 J ‘ -“( “ca. N‘f' 1511 au‘ef -( "( _‘ A ($395) "(9005) (was) , (m ) . 0“ ‘ '3 7 ’3 Z, ’ gale! ' N 1’ )‘(0 j”.,q,," ' w T. 5'83/((d 5.00 May ’ 51m} A ‘ j—'~m- gidd— WSL 5L,“ 41g L'HVWG ‘7 < 3 7“ ) 'f’L-7 «It (Escufil'L-u7 cansf‘Jf' 'L. rd’p: L'MNO 7— 1 L "— j’I-mhd (4UW47L) 74““ 4959 we? +3 C‘{G._J(’V{C L K {a I/o‘lL Mm;‘ y: ’é 4i {’LL 5L4; } flu. lerf— {3-( (ML ((-‘vmgr lejflsrr‘uu XI (“360°H JMdM-I/95 “Mn/({Medb) (f lsfvaa/er. Becauy. AC Ha) wt Cm 5‘7 W {1... 14¢, (amfiQ—JL 14’“ +5.4. out/«a dconfflJ-‘fifovx (s ‘1«6§ s" + 3.7L(s" : £37 5". \/ (6%] wt 6n— nth/Ufa!) aMI7 i~ flu. [aftw‘7 +646 7NJJS C47. Sent M 75 5(394‘4) (AL (4%”? fl/askM (H3C00/f (4A 4(‘(an’a5L M ZMSK‘JJ M’flécfl‘dq, 47L CHzcdoH ’4 _ ‘_ #7— Ms ‘7 f“ L WW7 '5 7C ' Am '-' O.‘/‘{é. S') Sniff“? arm-k 4L C/{lcaol‘f [$.47 z is (O.Hqé)(§-ooj) ; 2.13 5. N”) W“ "5‘ 1‘7“— «‘~{‘7/~t‘¢ra MR/év a?“ [$6,WJQ/ {1’ ‘F‘Afl A“) I‘% CHDCJO‘H lanai/IS 4%?!“ OJOUS Mfl-HJCodHLf : 2 Ma. Q 2 l' S 3 j (2.22 ’ !.SS)j 1 0'70 j CHJCJOH lee—fag 0.7ojCH366al-(XM/r Mklfli ___ 0J5? (Hg (to-6:3 /,.((L(3(ooH /-( (#4.! j ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

09exam1key - L upmmats l 2(Ca “5(“5,14 wL(/0613...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online