Beneton - -This essay was downloaded fromCheatHouse.com(c Gradua Networks 1995-2007.More essays papers reports study notes and more can always be

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ---------------------------------------This essay was downloaded fromCheatHouse.com (c) Gradua Networks 1995-2007.More essays, papers, reports, study notes and more can always be found at:- http://www.CheatHouse.com ----------------------------------------De ware kleuren van Benetton2. Stilstaande en bewogen beeldenDe reclamecampagnes van BenettonBleef u onbewogen bij de straataffiches die het Italiaanse kledingbedrijf Benetton de voorbije vijftien jaren op u losliet? Dan was u wellicht de enige. Die advertentiecampagnes hebben immers over de hele wereld tongen en pennen beroerd. Door de één werden de campagnes gehekeld, door de ander de hemel ingeprezen, in het ene land was een beeld goed voor een exclusieve reclameprijs, in het andere verboden. Benetton beroerde de geesten. En als kledingbedrijf uiteraard ook de lichamen.We staan even stil bij de beelden die het bedrijf zelf de wereld heeft ingezonden en lichten de belangrijkste campagnes door.1. Welke communicatiekanalen gebruikt Benetton?Wil bedrijfsleider Luciano Benetton kleren verkopen of ideeën? En zoekt Oliviero Toscani, sinds '84 de huisfotograaf bij Benetton, enkel sensatie en provocatie, of heeft hij een boodschap?De middelen die het bedrijf voor zijn reclame gebruikt, lijken anders vrij gewoon voor een kledinggigant: reclameaffiches op straat en in tijdschriften, catalogi die de komende collecties aankondigen, en een eigen tijdschrift.Wat echter het verschil maakt, is de manier waarop Benetton die middelen inzet. Beelden van parende paarden, een rol toiletpapier, een brandende wagen liggen niet voor de hand om breigoed aan de vrouw en de man te brengen. Catalogi waarin niet de elegante modellen de nieuwe collectie met hun perfecte lijven aanprijzen, maar wel een hele instelling van licht mentaal gehandicapte kinderen en jongeren. Wie doet het hen na?Bovendien heeft creative director Oliviero Toscani een eigen en eigenzinnig Engels-Italiaans tijdschrift op de markt gebracht, 'Colors' genaamd, 'a magazine about the rest of the world/ una revista che parle del resto del mondo'. Zo zien we in het thema-nummer 'Time! Tempo!' beelden van een man die zelfmoord pleegt door van een flatgebouw naar beneden te springen, van uitvergrote kakkerlakken en placenta's, lezen we over de verschillende prijzen die prostituees over de hele wereld aanrekenen, lachen we met een fotoreeks over wachtende mensen, enz. Benetton schreef zelf over het tijdschrift: '"Colors' is een avantgardistische versie van de 'National Geographic', een ironische 'Life', een grappige serieuze, vrolijke, wetenschappelijke verzameling van onconventionele verhalen voor en over mensen van de wereld."Het duo Benetton-Toscani geeft je een andere bril: het is bij hun beelden niet mogelijk enkel en alleen naar de nieuwe truien te kijken. Je wordt met zachte hand 'gedwongen' te kijken naar wat zij jou laten zien....
View Full Document

This note was uploaded on 01/30/2010 for the course RESEARCH all taught by Professor None during the Spring '10 term at A.T. Still University.

Page1 / 4

Beneton - -This essay was downloaded fromCheatHouse.com(c Gradua Networks 1995-2007.More essays papers reports study notes and more can always be

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online