Teacher_65_BTNLKTC1

Teacher_65_BTNLKTC1 - BAI TAP CHNG 1 CAU HOI TRAC NGHIEM...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BAØI TAÄP CHÖÔNG 1 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 1.1Haõy choïn caâu traû lôøi hôïp lyù nhaát 1. Keá toaùn laø. .. 2. Keá toaùn taøi chính laø vieäc. .. a) Thu thaäp, xöû lyù thoâng tin a) Cung caáp thoâng tin qua soå keá toaùn b) Kieåm tra, phaân tích thoâng tin b) Cung caáp thoâng tin qua baùo caùo taøi chính c) Ghi cheùp soå keá toaùn c) Cung caáp thoâng tin qua maïng d) Taát caû ñeàu ñuùng d) Taát caû ñeàu ñuùng 3. Keá toaùn quaûn trò laø vieäc. .. 4. Ñoái töôïng keá toaùn laø. .. a) Cung caáp thoâng tin taøi chính a) Taøi saûn, Nguoàn voán b) Cung caáp thoâng tin döï baùo b) Doanh thu c) Cung caáp thoâng tin quaù khöù c) Chi phí d) Taát caû ñeàu ñuùng d) Taát caû ñeàu ñuùng 5. Nguyeân taéc keá toaùn doàn tích yeâu caàu 6. Nguyeân taéc hoaït ñoäng lieân tuïc yeâu caàu a) Ghi soá luõy keá a) Ghi lieân tuïc b) Ghi soá lieân tuïc b) Ghi luõy keá c) Ghi vaøo thôøi ñieåm phaùt sinh c) Giaû ñònh DN hoaït ñoäng lieân tuïc d) Taát caû ñeàu ñuùng d) Taát caû ñeàu ñuùng 7. Nguyeân taéc thaän troïng yeâu caàu 8.Yeâu caàu cô baûn ñoái vôùi keá toaùn a) Laäp döï phoøng a) Trung thöïc b) Khoâng ñaùnh giaù cao hôn giaù ghi soå b) Khaùch quan c) Khoâng ñaùnh giaù thaáp hôn khoaûn nôï c) Kòp thôøi d) Taát caû ñeàu ñuùng d) Taát caû ñeàu ñuùng 9. Ñoái töôïng naøo sau ñaây laø taøi saûn 10. Ñoái töông naøo sau ñaây laø nôï phaûi traû a) Phaûi thu khaùch haøng a) Khoaûn khaùch haøng traû tröôùc b) Phaûi traû ngöôøi baùn b) Phaûi thu khaùch haøng c) Lôi nhuaän chöa phaân phoái c) Khoaûn traû tröôùc ngöôøi baùn d) Quõy ñaàu tö phaùt trieån d) Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 11. Ñoái töôïng naøo sau ñaây laø voán chuû sôû höõu 12. Trong kyø, doanh nghieäp thu ñuôïc 10trñoàng, trong ñoù thu nôï 2trñoàng. Doanh thu trong kyø laø a) Phaûi thu khaùch haøng a) 10tr b) Phaûi traû ngöôøi baùn b) 2tr c) Nguoàn kinh phí c) 8tr d) Quõy ñaàu tö phaùt trieån d) soá khaùc 13. Trong kyø, doanh nghieäp chi tieàn 20tr trong ñoù chi traû nôï 5tr. Chi phí trong kyø laø 14. Toång coäng giaù trò taøi saûn so vôùi toång coâng nguoàn voán luoân luoân: a) 20tr a) baèng nhau b) 15tr b) khaùc nhau c) 5tr c) khoâng theå so saùnh d) soá khaùc d) Taát caû ñeàu sai 15. Noäi dung naøo sau ñaây laø phöông phaùp keá toaùn 16) Noäi dung naøo sau ñaây laø nguyeân taéc keá toaùn a) Laäp chöùng töø a) Phuø hôïp b) Taøi khoaûn b) Troïng yeáu c) Ghi soå keùp c) Giaù goác d) Taát caû ñeàu ñuùng d) Taát caû ñeàu ñuùng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Haõy chae ra caùc noäi dung coù moái lieân heä ôû 2 coät döôùi ñaây: 1 Taøi saûn A Phaûi traû ngöôøi baùn 2 Nguyeân taéc B Quaù khöù 3 Yeâu caàu C Ñeám 4 Phöông phaùp keá toaùn
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Teacher_65_BTNLKTC1 - BAI TAP CHNG 1 CAU HOI TRAC NGHIEM...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online