{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Teacher_92_BTNLKTC2

Teacher_92_BTNLKTC2 - BAI TAP CHNG 2 I.CAU HOI TRAC NGHIEM...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BAØI TAÄP CHÖÔNG 2 I.CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM Haõy choïn caâu traû lôøi hôïp lyù nhaát trong caùc caâu döôùi ñaây 1. Baûøng caân ñoái keá toaùn laø a) Baùo caùo taøi chính b) Baùo caùo kinh doanh c) Baùo caùo quaûn trò d) Taát caû ñeàu ñuùng 2. Baûøng caân ñoái keá toaùn laø baùo caùo taïi thôøi ñieåm a) Ñuùng b) sai 3. Baûng caân ñoái keá toaùn phaûn aùnh a) Taøi saûn b) Nôï phaûi traû c) Voán chuû sôû höõu d) Taát caû ñeàu ñuùng 4. Baûng caân ñoái keá toaùn duøng ñeå bieát: a) Tình hình kinh doanh b) Tình hình taøi chính c) Tình hình saûn xuaát d) Taát caû ñeàu ñuùng 5. Baûng caân ñoái keá toaùn söû duïng thöôùc ño a) Tieàn b) Hieän vaät c) Thôøi gian lao ñoäng d) Taát caû ñeàu ñuùng 6. Moät doanh nghieäp coù nôï phaûi traû 10trieäu, voán chuû sôû höõu 90trieäu, taøi saûn seõ laø: a) 100tr b) 80tr c) 90tr d) Soá khaùc 7. Moät khoaûn chi mua vaät lieäu seõ laøm a) Taêng taøi saûn, giaûm taøi saûn b) Taêng taøi saûn, taêng nôï phaûi traû c) Giaûm taøi saûn, giaûm nôï phaûi traû d) Taát caû ñeàu sai 8. Moät khoaûn vay ñeå traû nôï ngöôøi baùn seõ laøm a) Taêng taøi saûn, giaûm taøi saûn
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
b) Taêng taøi saûn, taêng nôï phaûi traû c) Taêng nôï phaûi traû, giaûm nôï phaûi traû d) Taát caû ñeàu sai 9. Moät khoaûn nôï do mua vaät lieäu seõ laøm a) Taêng taøi saûn, giaûm taøi saûn b) Taêng taøi saûn, taêng nôï phaûi traû c) Giaûm taøi saûn, giaûm nôï phaûi tra d) Taát caû ñeàu sai 10. Moät khoaûn chi traû nôï seõ laøm a) Taêng taøi saûn, giaûm taøi saûn b) Taêng taøi saûn, taêng nôï phaûi traû c) Giaûm taøi saûn, giaûm nôï phaûi traû d) Taát caû ñeàu sai 11. Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh trình baøy a) Doanh thu b) Chi phí c) Laõi (loã) d) Taát caû ñeàu ñuùng 12. Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh laø baùo caùo thôøi kyø a) Ñuùng b) Sai BAØI TAÄP 1 Haõy laäp baûng caân ñoái keá toaùn baèng caùch ñieàn vaøo maãu Laäp baûng caân ñoái keá toaùn theo taøi lieäu cho döôùi ñaây:
Background image of page 2
Coâng ty X coù soá lieäu phaûn aùnh tình hình taøi chính taïi caùc thôøi ñieåm nhö sau (Ñôn vò tính : 1.000ñ ) Khoaûn muïc Ngaøy 31/12/1999 Ngaøy 31/01/ 2000 Tieàn maët toàn quõy 10.000 15.000 Tieàn göûi ngaân haøng 90.000 145.000 Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 50.000 50.000 Phaûi thu cuûa khaùch haøng 250.000 240.000 Phaûi thu khaùc 50.000 10.000 Nguyeân vaät lieäu toàn kho
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

Teacher_92_BTNLKTC2 - BAI TAP CHNG 2 I.CAU HOI TRAC NGHIEM...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online