{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Teacher_124_BTNLKTC3

Teacher_124_BTNLKTC3 - BAI TAP N GUYEN LY KE T OAN Bien...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BAØI TAÄP NGUYEÂN LYÙ KEÁ TOAÙN Bieân soaïn: TS.TRAÀN VAÊN THAÛO KHOA KEÁ TOAÙN KIEÅM TOAÙN - ÑH KINH TEÁ TPHCM TP.HOÀ CHÍ MINH 2006 38
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 1. Taøi khoaûn duøng ñeå a) Ghi nhaän tình hình bieán ñoäng cuûa taøi saûn b) Ghi nhaän tình hình bieán ñoäng taøi chính c) Ghi nhaän tình hình bieán ñoäng kinh teá d) Taát caû ñeàu ñuùng 2. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn taøi saûn a) TK Taïm öùng b) TK Doanh thu nhaän tröôùc c) TK Doanh thu d) Giaù voán haøng baùn 3. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn ngoàn voán a) TK Taïm öùng b) TK Doanh thu nhaän tröôùc c) TK Doanh thu d) Giaù voán haøng baùn 4. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn doanh thu a) TK Taïm öùng b) TK Doanh thu nhaän tröôùc c) TK Doanh thu d) Giaù voán haøng baùn 5. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn chi phí 6. Heä thoáng taøi khoaûn ñöôïc saép xeáp theo a) Thöù töï A,B,C... b) Tính chaát quan troïng cuûa ñoái töôïng keá toaùn c) Loaïi taøi saûn, nguoàn voán... d) Taát caû ñeàu ñuùng 7. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK taøi saûn 8. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK nguoàn voán 2
Background image of page 2
9. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK doanh thu a) Soá dö TK ghi beân nôï b) Soá dö TK ghi beân coù c) Soá dö cuoái kyø luoân luoân baèng 0 d) Taát caû ñeàu ñuùng 10. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK chi phí 11. Noäi dung cuûa phöông phaùp ghi soå keùp laø 12. Soá dö TK caáp 1 baèng
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 38

Teacher_124_BTNLKTC3 - BAI TAP N GUYEN LY KE T OAN Bien...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online