Teacher_125_BTNLKTC4

Teacher_125_BTNLKTC4 - BAI TAP 17 Yeu cau: Tnh gia vat lieu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: BAI TAP 17 Yeu cau: Tnh gia vat lieu theo cac phng phap tnh gia: Tnh gia Bnh quan gia quyen, nhap trc- xuat trc va nhap sau xuat trc.Hay nh khoan cac nghiep vu phat sinh theo 1 trong cac phng phap tnh gia. Tai mot doanh nghiep ap dung phng phap ke khai thng xuyen, tnh thue VAT theo phng phap khau tr. Trong thang 1/2004 co tai lieu sau : I. So d au thang TK 152 : 1.000.000. Chi tiet 100kg vat lieu A, n gia10.000/kg II.Nghiep vu phat sinh trong thang : 1. Ngay 1. Mua vat lieu A cha tra tien ngi ban X 100kg, n gia11.000/kg, thue GTGT 5%. Vat lieu a nhap kho ay u, chi ph van chuyen 20.000 bang tien mat . 2. Ngay 5. Xuat kho vat lieu dung e trc tiep san xuat san pham : 120kg 3. Ngay 10. Mua vat lieu A 50kg, n gia 12.000/kg, thue GTGT 5%, thue GTGT 5%.Vat lieu a nhap kho cha thanh toan tien cho ngi ban Y, chi ph van chuyen 10.000 bang tien mat. 4. Ngay 30. Xuat kho vat lieu dung e trc tiep san xuat SP : 60kg./- Phan tnh toan: a. Phng phap bnh quan cuoi ky: .. .. .. .. b. Phng phap bnh quan sau moi lan xuat: .. .. .. .....
View Full Document

Page1 / 9

Teacher_125_BTNLKTC4 - BAI TAP 17 Yeu cau: Tnh gia vat lieu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online