Teacher_125_BTNLKTC4

Teacher_125_BTNLKTC4 - BAØI TAÄP 17 Yeâu caàu Tính...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: BAØI TAÄP 17 Yeâu caàu: Tính giaù vaät lieäu theo caùc phöông phaùp tính giaù: Tính giaù Bình quaân gia quyeàn, nhaäp tröôùc- xuaát tröôùc vaø nhaäp sau – xuaát tröôùc.Haõy ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï phaùt sinh theo 1 trong caùc phöông phaùp tính giaù. Taïi moät doanh nghieäp aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, tính thueá VAT theo phöông phaùp khaáu tröø. Trong thaùng 1/2004 coù taøi lieäu sau : I. Soá dö ñaàu thaùng TK 152 : 1.000.000ñ. Chi tieát 100kg vaät lieäu A, ñôn giaù10.000ñ/kg II.Nghieäp vuï phaùt sinh trong thaùng : 1. Ngaøy 1. Mua vaät lieäu A chöa traû tieàn ngöôøi baùn X 100kg, ñôn giaù11.000ñ/kg, thueá GTGT 5%. Vaät lieäu ñaõ nhaäp kho ñaày ñuû, chi phí vaän chuyeån 20.000ñ baèng tieàn maët . 2. Ngaøy 5. Xuaát kho vaät lieäu duøng ñeå tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm : 120kg 3. Ngaøy 10. Mua vaät lieäu A 50kg, ñôn giaù 12.000ñ/kg, thueá GTGT 5%, thueá GTGT 5%.Vaät lieäu ñaõ nhaäp kho chöa thanh toaùn tieàn cho ngöôøi baùn Y, chi phí vaän chuyeån 10.000ñ baèng tieàn maët. 4. Ngaøy 30. Xuaát kho vaät lieäu duøng ñeå tröïc tieáp saûn xuaát SP : 60kg./- Phaàn tính toaùn: a. Phöông phaùp bình quaân cuoái kyø: ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….. b. Phöông phaùp bình quaân sau moãi laàn xuaát: ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

Teacher_125_BTNLKTC4 - BAØI TAÄP 17 Yeâu caàu Tính...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online