Post3Qs - Physics 7B lectures A/B - First 3 Quiz Scores...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Physics 7B lectures A/B - First 3 Quiz Scores Last 6 Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 digits SID Letters Grade Letters Grade Letter Grade 000104 zsz 4.48 rqqq 9.82 x 3 001036 xuw 6.44 qqtq 8.8 w 6 001983 rzt 6.59 qwtt 6.7 w 6 002610 wus 7.7 vxww 3.48 x 3 016790 zuy 4.62 qsrq 9.48 w 6 035713 wsy 5.63 tqtt 7 039968 wsu 7.21 qqvv 7.75 w 6 040931 xzu 5.05 sqvt 7.45 w 6 051742 xuu 6.79 vwtt 5.2 x 3 059427 uzt 6.03 qqsq 9.25 w 6 062854 qqqq 10 q 10 067095 yux 5.67 qtww 6.1 w 6 073827 qqqq 10 t 9.2 074664 zzt 4.8 twzq 4.3 076783 tru 8.07 qttw 7 q 10 078042 tuu 7.59 vvtt 5.45 x 3 086254 tvww 4.4 094354 rrz 6.53 sxvv 5.43 w 6 094736 qqqq 10 095863 xsw 6.65 qqrq 9.85 w 6 098732 usu 7.63 qqqq 10 w 6 100813 zzy 2.88 vqtt 6.7 t 9.2 107608 usr 8.5 qrqq 9.88 w 6 115921 uut 7.77 qwvw 5.95 w 6 116836 txx 5.88 qqvt 7.9 t 9.2 116917 uut 7.77 qsrq 9.48 r 9.8 118591 xuz 4.86 qqtt 8.2 w 6 122215 xuy 5.21 qtvv 7 w 6 122405 uux 6.54 swtt 6.25 x 3 128633 yzu 4.8 wsww 4.68 w 6 129866 tuu 7.59 qwtt 6.7 132218 zzt 4.8 vwww 3.85 w 6 133181 zuy 4.62 qqtt 8.2 u 7.7 135723 wzt 5.61 qstt 7.83 136324 zsx 5.53 twtt 5.5 w 6 142622 zuw 5.84 swvq 6.55 w 6 147342 xux 5.91 qqrq 9.85 r 9.8 164480 zzw 4.1 svvv 6.05 x 3 178341 zuu 6.19 vstt 6.33 u 7.7 184334 tuw 7.24 vwvv 4.75 x 3 185619 tux 6.72 qqtt 8.2 w 6 188674 zsw 6.05 swww 4.9 w 6 188904 txx 5.88 qqss 8.88 w 6 196093 zzw 4.1 qqqq 10 w 6 205696 xuw 6.44 qqrq 9.85 w 6 206446 usy 6.05 swvv 5.8 w 6 208318 xsx 6.12 qwvv 6.25 x 3 214503 srw 7.9 qqwq 7.9 u 7.7 215670 zzs 5.15 qqqq 10 w 6 224907 yus 7.24 qwzz 4 w 6 235310 txx 5.88 tqqq 8.8 w 6 235919 xrw 6.92 qwqq 8.5 q 10 238443 tub 5.32 vxtq 5.43 w 6 242549 wxw 5.81 qqsq 9.25 q 10 246765 xus 7.49 qqqq 10 w 6 251064 xsw 6.65 qqvv 7.75 251857 tsw 7.45 vqvv 6.25 w 6 261517 xuw 6.44 sstt 7.38 w 6 263654 yzw 4.45 qwww 5.35 w 6 270537 uuu 7.42 qqrq 9.85 w 6 271456 vvxx 3.2 x 3 279651 uxt 6.93 u 7.7 285536 uus 8.12 sqvv 7.3 352810 tsx 6.93 vxvv 4.38 x 3 356094 wwtw 4.45 w 6 370009 wsy 5.63 w 6 373242 wsx 6.33 qqrq 9.85 w 6 378247 tuw 7.24 qqrq 9.85 w 6 380659 wss 7.91 qstt 7.83
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/10/2010 for the course BIO/PHYSIC physics taught by Professor Coleman during the Fall '09 term at UC Davis.

Page1 / 3

Post3Qs - Physics 7B lectures A/B - First 3 Quiz Scores...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online