{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Solutions_HW_No._2

Solutions_HW_No._2 - Hw No.1 ECE...

Info icon This preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hw No.1 ECE+5‘—-SOLuTloM5 .FY‘OLLQWI i From dl‘F'LQMMCI—‘la’ QflUa'i‘10W N( iw): 6030f 00w): 4(fw)3+2([u))1+5'(fw) +1 TIA? TWV'ffiar fionc'fr'dw (5 H(zw)= NW) “5“”; 063w) 4(fw)3+—1wa)z +57%) +1 The mpr 19 “I: fit): £09t+29mf : magi—108‘ } 2 “9:1 and Th2 OUTPUT“ mvs’f’TMfl haw? no form ~ 7m: )29{(z-2I)HL55)€Lt} 7H7: 5[3005‘[‘ +5m't] 5|” l=ili rl=1<f' 55555555; Eggs: EEEEEEEEE EEEEEE §2§§§2§§§= :aagaz EEEE§§§§§§§?E§E§E§EE§§= EEEEEEE:-=§EEEEE§§E§§§ :E E§§§§§=E§E EEEE EEEEEE §E§§§§§§=EEEEEE§EEEE§§ 3 _ 55:53:55.5: = Mum 1‘ §§§§§§§§§§éiigi§§i§§5=a§i§§§§§§§§ £3 :55 siifiiiifi ggiiiéifiiiigggi = -- . —. = - i; . Ea. SEE; ifijaiifiiflii .iasam .. . .:E .5 5:2 I: .55: Ill' IIIIIII :IEE : Hill il i I! III Iil .. .I: . gaggzg; ELL 0 37 EEETTEEEE 5* E: " 7». == == _= 325532: E? E 5% aw. g;_§E§§§§§E§§ggg§s_E§ g EEEEE a‘ E: =E§§EE=== '- - E 5“ Egggfififiiégéiégééggggg 5% EEEEE 4-- a §§§§§§§§§§E§EEE§EEE§§ ==—:E_§§E== gas. gaiiaiaiagaggg sggiiasgggggggga 3.- _ §E_§§§ -1 - EEEEEEEEEEEEEEi;§§§§§§g!§g§g§§5.__-- §§§a§§§§==-n. :: =§gi§E§§=E=g Egiéiiiiiééiééiiiii 2__ EEEEEEEEEEié.5EE§E§iss§E§EE§§Ea iii: iisiaaiia aEEEEE Eiiii‘i! E FEE figfii ""5" E =.:I.E:: : ..I . "w 3: ii: iii” " ' "i ' 1>' i ‘i ii II E I I Eh: ‘ 1 _ I Ilil I in: == J BE; E: [flflfll "Hum-II.- II IIIII IIIII El-“IEEIHIII III!!! III- I. .II'E'EIZ ' fl: _:;i:=::.. - "Li:IEIIIE . ESE. iEEEEEEEE 1 'i: 'I" 1§§::§§:' III-IIIIII n III-IIIIII .IIIIIIIII .IIIIIEEIIIIII III I Ill-ll Inn Ill-I I III-II I a: I..." Ell-Ill III-- II II .- nil-l III. III- III-- III." III'AI IVA- pr All -- WWW):- ReMQHS +Re{—i5€ 1} NUT-e Gluc‘fie Mu‘f’ Vac/law Han U‘eMCl-e 5 +.\Z(iw> _.L...—- v z+i2w 0 Far a funeral Vadtavr )Cwerfiuancy W 'V; :: VT.” - HLEW) WITH ‘ (L+2w2)+W \ )_ l _ _________.._._. van-a HLL“) - (+2014) ZU‘PWI/ aLu/x r For w=l ‘I‘LQ/ wrN9P0deJ Oufpu‘l’Tet/w :9 $114-$401)sz :12£{(3+E)@bf3 : 300% — 9nd” Far w: J2: T742 COIVN9POV|0IH7 oquu/T‘ 'mll‘m 15 ”‘ _ . E—t -_ . L5 W{(-I5)H(L§L)€75%fi“5)7%(3+t)€ ] “,L :Qef(l‘3;}912t§ _—_ awe-i“!— +35m it” TN ac‘l’ua/ OU+PUT1$ We saw: of T1294 tmdtuml ouflw‘fs vow: amt—mar Hoe-1% +3916? ’UaH7) : W005(t++a;l% +fi6cos(i2t~‘lai’3) Uo(t)=JTb—605Lt+-18.4-o)+-mC09(é’f~7l.6") (1&2th e rm \ x l + Z,W;+2,(cw)= é- ---' +— H‘FW 47+lw 't-‘{7 £31: ‘315 Ht): fies t)(005'3t) :<‘€0 110: +8" ) ~Mt —:2t £21: F41,- : 6/ +6 +8 +6 The ts already m 1’“? icon” Ufa T- - ml‘b {[t) : g Cm b m=~w .- o I) V) Z i— 1 ) Cw ~ O 7 o fWY‘u/lge ‘FH Problew é) ) —E II t~7 Z. l T: n- u) — 7:3 — o T Z I W11 Swirl: Cm = F8 (.051: 8 OUT l w‘T/ZS “72 (,(j‘lh)? "72 .( = 6 df + I --L [+2017 1W ‘mz 217’ 6/ - 60‘2")”3; ézu'j")% éq _€EU+Z")L£ _ ._ M luau-2n] + ~2Tn (H’Zn) +217: — 1 Prob. 6 Cont A)dede : :L tb‘ATl’ V) '\ [WW‘EVG‘EQ Par Now) 'Mem T—kQ +U‘aw54Qw {:uvzd‘mm {WM Wm“? #0 Walt] W-e kvww T'lnaT med‘t’ mm = 2 Cw HUI/\Wd)€ wz~ob Cowswbr fine F'MlSdr vw‘huark + C? Fm . _b myriad—far): lupu‘f'phsar arbz‘l'rar °U+PU+ p asar v0 : Via—Va“ 1500 V“ ‘ V‘“ [+1c‘w VolTaTQ AMA—AV Vb: m ——L——l+2‘ Lw V:Vb—v - \ " ’ ZZW °’ ‘1 V‘” +2cw ‘ l+1tW = V l-Zc‘w [In 1+2tw Homo): 0 _ 1—2;“) H4 l‘FIEW Na‘hu? “)0 = fl. ) H (inWt/> = The ovT‘ UT Fourwr 009{\CLCLQMT5 (-— 25m L+2En ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}