rv u00d8P B F19_svar (2).pdf - Eksamen pu02da a...

This preview shows page 1 - 4 out of 9 pages.

Eksamen p˚ a Økonomistudiet sommer 2019 Økonomiske Principper B Vejledende svar 1. ˚ arsprøve 14. juni 2019 (2-timers prøve uden hjælpemidler) Alle spørgsm˚ al skal besvares. 1
albeskrivelse Faget introducerer centrale økonomiske emner, metoder og resultater indenfor makro- økonomi. Faget gennemg˚ ar grundlæggende makroteori for det lange og det korte sigt hvilket sammen med inddragelse af relevant empirisk materiale giver en forst˚ aelse for makro-økonomiens funktionsm˚ ade samt mulighederne for at p˚ avirke økonomien via økonomisk politik. De teoretiske modeller analyseres dels med grafiske teknikker og dels med simple matem- atiske metoder, der bygger p˚ a den indlærte matematik p˚ a 1. ˚ arsprøve. De studerende skal i den forbindelse lære, hvordan man kan afdække ˚ arsags-/virknings- sammenhænge i en matematisk formuleret makromodel (kausalanalyse), og hvordan man løser en formel økonomisk model og anvender den til komparativt-statisk analyse. Derudover lægges der væsentlig vægt p˚ a evnen til at forst˚ a og forklare de økonomiske mekanismer bag de udledte resultater. De studerende gøres fortrolige med betydningen af alternative antagelser om graden af pris- og lønfleksibilitet, om økonomiens grad af ˚ abenhed, og om det valutapolitiske regime. Det er endvidere vigtigt, at de studerende kan benytte de indlærte modeller til at belyse og forklare virkningerne af forskellige former for makroøkonomisk politik p˚ a s˚ a vel kort som langt sigt, i ˚ abne s˚ a vel som i lukkede økonomier. Topkarakteren 12 opn˚ as, n˚ ar den studerende demonstrerer fuld beherskelse af fagets grafiske og matematiske metoder til modelanalyse, en perfekt evne til at forklare de økonomiske mekanismer, der driver de udledte resultater, et fuldt overblik over betyd- ningen af de forskellige forudsætninger, der ligger til grund for de anvendte modeller for det lange og det korte sigt samt en højt udviklet evne til at opstille og kommentere et empirisk materiale med henblik p˚ a hvad dette indikerer om virkeligheden og om teoriers gyldighed. 2
Opgave A Angiv og begrund hvorvidt hvert af nedenst˚ aende udsagn er sandt eller falsk. 1. Et strukturelt handelsbalanceunderskud kan afhjælpes ved at føre han- delspolitik, der begrænser importen, fx i form af toldp˚ alæggelse af im- portvarer. Falsk. Saldoen p˚ a handelsbalancen er definitorisk givet ved NX = S - I ( r ) , hvor S angiver opsparingen i økonomien, dvs. S = Y - C - G . En reduktion af et handelsbalanceunderskud vil kunne opn˚ as ved at øge opsparingen eller ved at reducere investeringerne. Nettoeksporten afhænger af den reale valutakurs, , dvs. NX = NX ( ) , NX 0 < 0 og en reduktion af importen via told vil have den effekt, at den reale valutakurs apprecierer i et omfang, der f˚ ar eksporten til at falde lige s˚ a meget som importen.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture