Eksamennoter til erhvervsu00f8konomi - Strategi.docx -...

This preview shows page 1 - 3 out of 46 pages.

Strategi Strategi omhandler virksomhedens langsigtede mål, og hvorledes de nås. Virksomhedens afgrænsning: Virksomhedens horisontale afgrænsning dækker over overvejelser om, hvor stor en del af markedet, for et givet produkt, at virksomheden skal servicere, dvs. hvor meget skal virksomhedens brede sig ud over markedet, hvor stor en andel vil de gerne udgøre. Ydermere dække den horisontale afgrænsning over overvejelser om, hvor mange forskellige produkter virksomheden skal producere. Skal de brede sig ud over flere markeder, dvs. producere til flere markeder osv. Virksomhedens vertikale afgrænsning dækker over overvejelserne om, hvilke processer virksomheden selv skal udføre og hvilke eksempelvis underleverandører skal udføre. Dvs., der forekommer en række processer som skal udføres før man står med sit slutprodukt. Disse processer kan eksempelvis være: forskning og udvikling, produktionsdelen, markedsføring, distribution/salg -> spørgsmålet er hvor mange af disse processer skal man selv udføre som virksomhed -> kaldes virksomhedens vertikale afgrænsning. Omkostningsbegreber: Virksomhedens totale omkostninger, dækker over de totale omkostninger en virksomhed har, når der produceres en mængde Q. TC(Q) Virksomhedens gennemsnitsomkostninger angiver omkostningen ved at producere en enhed, ved det givne produktionsniveau (den givne mængde af Q). Gennemsnitsomkostningerne udtrykkes som AC ( Q ) = TC ( Q ) Q Virksomhedens marginale omkostninger betegner omkostningen ved at producere én enhed yderligere, ved det givne produktionsniveau (den givne mængde af Q). MC udledes ved at differentiere de totale omkostninger med hensyn til Q. MC ( Q ) = dTC ( Q ) dQ ≈TC ( Q + 1 ) TC ( Q ) Omkostningsfunktionens egenskaber: TC(Q) er en voksende funktion af Q, således at hvis der produceres mere, vil omkostningerne ligeledes være større. De marginale omkostninger og gennemsnitomkostningerne kan både være aftagende eller voksende funktioner af Q. Side 1 af 46
Når MC er mindre en AC, er enheden yderligere mindre end gennemsnittet, hvorfor gennemsnittet alt andet lige må falde, således at AC på være faldende i Q. Når MC er større end AC, er den enhed som produceres yderligere større end gennemsnittet, hvorfor gennemsnittet alt andet lige må stige, og således på AC være stigende i Q. Dette medfører at MC-kurven må skære AC kurven i dens minimum (minimale efficiente skala) Fasteomkostninger, betegner de omkostninger som er uafhængige af den producerede mængde. (hvorfor de i tilfælde kan blive sunk cost -> sunkt cost kan/bør ikke påvirke beslutningerne) Når produktionen stiger, deles de faste omkostninger ud over antallet af producerede enheder, hvorfor gennemsnitsomkostningerne falder. Variable omkostninger, betegner de omkostninger, som er afhængige af den producerede mængde. Når produktionen stiger, vokser de variable omkostninger ofte (ikke nødvendigvis) grundet aftagende marginalprodukt, som medfører stigende marginalomkostninger, hvilket skyldes at ved et givent produktionsniveau på kort

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture