Course Hero Logo

Eksamennoter til erhvervsøkonomi - Investeringer.docx -...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 4 out of 11 pages.

InvesteringerEn investering angiver en kapitalbinding eksempelvis en investering i etanlæg til produktion, med en forventning om, at kunne skabe fremtidigeindtægter for virksomheden. En investering er kendetegnet ved en rækkebetalinger (indbetalinger og udbetalinger). En andel af disse vil værenegative; initial investering og eventuelle løbende omkostning (måskeomkostningen ved afskaffelse). Den anden andel vil være positive, dadenne vil angive de indtægter som investeringen genererer.Time value of money:Forskellige investeringer omfatter typisk en række betalinger, som ikkefalde samtidigt men på forskellige tidspunkter. Dette medfører atbetalingerne ikke er sammenlignelige, da alternativomkostningerneændrer sig over tid. (”time value of money”).Den basale nutidsværdi afspejler, hvorledes en betaling i fremtiden kankonverteres til en ækvivalent betaling i nutiden.Fremtidsværdien:Angiver eksempelvis, hvor meget en krone er værdom t antal år.Fremtidsværdien af X antal kroner, ved en rente på r, og perioderneangivet som t, kan udtrykkes som:FV=X(1+r)t,(1+r)^t angiver fremtidsværdifaktoren.Det fremgår af eksemplet atfremtidsværdien for en betaling vilstige hurtigere, jo højere renten er,da den fremtidige betaling jo vilforrentes med mere
Nutidsværdienangiver, hvor meget et beløb X om t år, vil være værdnu.Nutidsværdien af X antal kroner, ved en rente på r, og perioderneangivet som t, kan udtrykkes som:PV=X1(1+r)tHvor 1/(1+r)^t angiver diskonteringsfaktoren.Nutidsværdien er mindre, jo længere perioden er, daalternativomkostningerne vil være større.Nutidsværdien falder endvidere hurtigere jo højere renten er. Igenfordi alternativ omkostningerne vil være større, jo større renten er, dakronen ude fremtiden er ikke så meget værd, da man alternativ kunnehave haft pengene i banken til samme rente.Den basale nutidsværdiligning:FVt=PV(1+r)tPV=FVt(1+r)tBetalinger kan således altid konverteres mellem fremtidsværdier ognutidsværdier. (dvs. flytte en given betaling frem og tilbage i tiden)Ved hjælp af formlen kan man derfor findes renten, periodernenutidsværdien og fremtidsværdien, hvis de restereden variable er kendt.
Nutidsværdi af betalingsrækker:Fremtidsværdien for en given betalingsrække udtrykkes som summenaf hver enkelt betalings fremtidsværdi.Nutidsværdien for en given betalingsrække udtrykkes som summen afhver enkelt betalings nutidsværdi.Perpetuitet:En uendelig række af identiske betalinger (lige store)kaldes en perpetuitet. Nutidsværdien er i dette tilfælde derfor ikkesummen af hver enkelt betalings nutidsværdi.Man er interesseret i at finde perpetuiteten, hvis man eksempelvisbeskæftiger sig med preferred shares; idet der udbetales et fastdidividende beløb, samt ikke eksistere en udløbstid.Den generelle formel for nutidsværdien af en uendelig række(perpetuitet) er giver ved:PV=Cr, hvor r angiver rente og C angiverdet faste beløb.Konstant voksende perpetuitet: Det kan ydermere opleves at de givne

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 11 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Claus thustrup
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture