{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

A1-5 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SIMULACISKI MODEL NA SISTEMI ZA NAVIGACIJA, VODEWE I UPRAVUVAWE NA BESPILOTNI LETALA Vasko Sazdovski 1 , Stoj~e Deskovski 2 , Zoran Gacovski 3 1 Elektrotehni~ki fakultet, Univerzitet ,,Sv. Kiril i Metodij ”- Skopje, R.Makedonija 2 Tehni~ki fakultet Univerzitet ,,Sv. Kliment Ohridski ” - Bitola, R.Makedonija 3 Fakultet za op{testveni nauki – Skopje, R. Makedonija Izvadok. Bespilotnite dale~inski upravu- vani, avtonomni ili poluavtonomni letala nao|aat golema primena vo najrazli~ni nau~ni, civilni i voeni aplikacii. AEROTREKKER pretstavuva bespilotno letalo nameneto za nabquduvawe na vozdu{niot prostor i sobirawe na podatoci od vozdu{niot prostor. Vo trudot e prezentiran 6 DOF Simulaciski model na bespilotnoto letalo AEROTREKKER , koj treba da pretstavuva prva faza od razvojot i izrabotkata na bespilotnoto letalo. Vo trudot e prezentiran komleten simula- ciski model za navigacija vodewe i upravu- vawe na bespilotni letala pogoden za testi- rawe na najrazli~ni zakoni na upravuvawe i stabilizacija na letalata. Isto taka simula- ciskiot model e pogoden za testirawe na najrazli~ni zakoni na vodewe bespilotni letala. Vo trudot se prezentirani simula- ciski rezultati od ispituvawata na sistemot za stabilizacija i upravuvawe so agolot na valawe i upravuvawe na brzinata na letaloto. Klu~ni zborovi: Bespilotni letala, sistemi za navigacija, vodewe i upravuvawe, zakoni na vodewe, PID upravuvawe, Kalmanov filter. 1. VOVED Bespilotnite dale~inski upravuvani, avto- nomni ili poluavtonomni letala nao|aat golema primena vo najrazli~ni nau~ni, civilni i voeni aplikacii. Nau~nite aplikacii vklu~uvaat: bespilotni letala za istra`uvawe i monitoring na klimatskite uslovi i prirodnata okolina, kako na primer monitoring na statusot na vodata vo ezerata, merewe na zagaduvawata na vozduhot vo blizina na oxacite. Bespilotno letalo so magnetni senzori na nego, mo`e da se iskoristi za indikacija na rudni bogatstva na zemjata, itn. Civilnite aplikacii vklu~uvaat: monitor- ring na soobra}ajot i urbano planirawe, monitoring na zemjodelskite poseani povr- {ini, nabquduvawe na gasovodi i naftovodi, itn. Voenite aplikacii vklu~uvaat sistemi za snabduvawe so oru`je, bespilotni letala za trening na piloti, bespilotni letala za sobirawe na podatoci i nabquduvawe na vozdu{niot prostor i razni takti~ki i strategiski letala za izviduvawe. Bespilotnite letala koi denes se koristat glavno se fokusirani na tradicionalnite avioni so fiksirani krila. Mo`eme da sretneme i sistemi so rotira~ki krila, no poradi pote{koto upravuvawe i pomaliot dolet ovie sistemi se pomalku upotrebuvani. Sistemite za navigacija koi naj~esto se koristat za navigacija na bespilotnite letala se: Sistemot za Globalno Pozicio- nirawe (GPS) i Sistemot za Inercijalna Navigacija (INS). Korisniot tovar koj se nao|a na letaloto vklu~uva najrazli~ni elektro opti~ki i infracrveni senzori kako na primer video kameri i infracrveni kameri. Ponatamu Doplerov radar za merewe na rastojanie do objekti na zemjata, laserski skeneri za snimawe na reljefot na zemji{teto, itn.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2. OPIS NA BESPILOTNOTO LETALO
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}