A4-3 - СИМУЛАЦИСКИ МОДЕЛ ЗА РАЗВОЈ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: СИМУЛАЦИСКИ МОДЕЛ ЗА РАЗВОЈ НА СИМУЛАТОР ЗА ОБУКА И ТЕСТИРАЊЕ НА ПРОТИВ- ТЕНКОВСКИ РАКЕТНИ СИСТЕМИ Влатко Павлески 1 , Стојче Десковски 2 , Зоран Гацовски 3 1 Електротехнички факултет- Скопје 2 Технички факултет – Битола , ул . Иво Лола Рибар , бб . [email protected] 3 Факултет за општествени науки- Скопје Извадок- Во трудот се презентира симулациски модел прикладен за развој на симулатор за обука на оператори и за тестирање на реалниот хардвер вклучен во затворената контура на системот на водење и управување на противоклопни ракетни системи . Презентиран е комплетен модел на команден полуавтоматски систем на водење по линијата на визирање ( Semi-Automatic Command to Line of Sigh Guidance System - SACLOS GS ) реализран во MATLAB/SIMULINK . Моделот е прикладен за of-line симулација и за тестирање на редуцирани модели на системот наменети за real-time и за Hardware--in-the- loop (HIL) симулација , односно за примена во симулатори и тренажери за обука . Кусо се опишани законот на водење и два типа релејни системи на управување ( едноканален и двоканален ) кои се применуваат кај ротирачките ракети На крајот се дадени симулациските резултати и е презентиран концептот за развој на симулатор / тренажер за обука . Резултатите од истражувањето се применливи за развој на симулатори за обука и за тестирање на конкретни против- оклопни ракетни системи како што се руските ФАГОТ и МАЉУТКА , францускиот MILAN и други од овој тип . Клучни зборови : Протиовклопни ракетни сис- теми , ротирачка ракета , системи на водење и управување , моделирање , симулација , симулатори за обука и тестирање ....
View Full Document

This note was uploaded on 02/18/2010 for the course ITK ETF113L07 taught by Professor Popovskiborislav during the Spring '10 term at Pacific.

Page1 / 6

A4-3 - СИМУЛАЦИСКИ МОДЕЛ ЗА РАЗВОЈ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online