A4-4 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SIMULACISKI MODEL NA SISTEMOT ZA RANO PREDUPREDUVAWE KAJ RAKETNITE SISTEMI ZA PVO Sa{o Gelev 1 , Stoj~e Deskovski 2 , Zoran Gacovski 3 1 Voena akademija “General Mihailo Apostolski” Skopje, Republika Makedonija, [email protected] , 2 Tehni~ki fakultet – Bitola, [email protected] , 3 Fakultet za op{testveni nauki – Skopje, [email protected] , Abstrakt - Vo trudot se prezentira simu- laciski model na sistemot za rano pre- dupreduvawe kaj raketnite sistemi za PVO. Problemot na ga|awe vozdu{ni celi pret- stavuva dosta slo`ena zada~a koja vo sekoj konkreten raketen sistem za PVO ja re{ava sistemot za upravuvawe so ognot. Za da mo`e sistemot za upravuvawe na ognot na vreme i kvalitetno da gi odraboti svoite funkcii potrebno e navremeno signalizirawe- izvestuvawe za opasnosta koja doa|a do ed- inicite. Taa zada~a-funkcija ja izvr{uva sistemot za rano predupreduvawe. Od kvalitetot i brzinata na izvr{enite zada~i na sistemot za rano predupreduvawe zavisi dali raketniot sistem }e bide vo sostojba kvalitetno da ja izvr{i svojata zada~a, od- nosno da ja uni{ti celta. Vo trudot e raz- raboten algoritam koj vrz osnova na pro- cenkata situacijata vo vozdu{niot prostor vr{i raspredelba na celite po raketnite sistemi. Simulaciskiot model e izveden vo MATLAB ., Vo trudot e prvo objasnet op{to sistemot za protivvozdu{na odbrana, a potoa e daden detalen opis na sistemot za rano predupreduvawe. Vo ponatamo{niot del e razraboten algoritmot so fuzzy logic . Na kra- jot e dadeno objasnuvawe na dobienite rezul- tati. Celta na izrabotka na ovoj trud e vo toa da se izvr{i avtomatizacija i namali vremeto na trevo`ewe na raketnite sistemi poradi nastanatata situacija vo vozdu{niot prostor, bidej}i trevo`eweto na raketnite sistemi bi se izvr{uvalo avtomatski bez u~estvo na ~ove~kiot faktor, vo istiot mo- ment, bez kasnewe . Klu~ni zborovi - raketen sistem, protiv- vozdu{na odbrana, rano predupreduvawe, simulaciski model, sistem na upravuvawe so ogan, simulaciski model, samovodewe, vodewe i upravuvawe. 1. VOVED Raketniot sistem za PVO pretstavuva mno`estvo na funkcionalno povrzani protiv- avionski raketi i uredi na zemjata koi obez- beduvaat otkrivawe i kontinuirano sledewe na izbranata (izbranite) cel (celi) za ga|awe. Osnovna zada~a na RS PVO e da se spre~i ne- prijatelot da se vme{a vo vodeweto na kopnenite operacii od vozduh. Ova podraz- bira otkrivawe i uni{tuvawe avioni {to letaat so brzini i nad 1Ma (Mah) na viso~ini i nad 15.000 metri ili bavnodvi`e~ki helikopteri i dale~inski pilotirani vozila-DPV ( Remotely Piloted Vehicles - RPVs ) koi mo`e da letaat mnogu nisko do zemjata. Za uni{tuvawe celi vo vozdu{niot prostor koi imaat {irok dijapazon na brzini na dvi`ewe i visini na letot nu`ni se soodvetni RS PVO koi efikasno mo`at da dejstvuvaat po celi so odredeni karakteristiki i uslovi na let. Osnovnata zada~a RS PVO mo`e da ja izvr{i
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

A4-4 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online