A5-4 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MODELIRAWE I SIMULACIJA NA TURBINSKI REGULATOR NA VTORIOT AGREGAT VO HEC ,,\ERDAP” Nikola Bitrak 1 , Atanas Iliev 1 , Nevenka Kiteva 1 , Vangel Fu{ti} 1 1 Elektrotehni~ki Fakultet – Skopje, Karpo{ II , b.b. P.Fah 574, 1000 Skopje, [email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected] Izvadok – Ovaj trud e rezultat na proektot DYSIMAC i pretstavuva del od sorabotkata pome|u Elektrotehni~ki fakultet-Skopje i Elektrotehni~ki fakultet-Rostok, Ger- manija. Vo ramkite na proektot ivr{eni se merewa na pove}e mehani~ki i elektri~ni veli~ini za razli~ni dinami~ki re`imi na rabota na elektri~nite centrali. Vrz osnova na merewata se izrabotuvaat modeli koi }e ovozmo`at simulacija na site mo`ni rabotni re`imi na elektri~nite centrali. So pomo{ na izrabotenite modeli, mo`e da se simuliraat sostojbi va`ni za rabotata na elektroenergetskiot sistem so {to mo`e da se vlijae na kvalitetot i stabilnosta na elektri~nata mre`a vo Srbija i Makedonija. Vo trudot e daden model na hidrouli~en del i turbinski regulator na HEC “\erdap” vo Srbija i Crna Gora, izvr{ena e analiza i simulacija na negovata rabota, prika`ani se obrabotenite rezultati, fazite na modelirawe na komponentite na HEC, prikaz na razni funkcii koi bea koristeni i potrebni pri modelirawe i prikaz na simulirani rezultati. Klu~ni zborovi – model, hidroelektrana, turbinski regulator, hidrauli~en del, simulacija. 1. VOVED Vo 1964 godina zapo~na izgradbata na HEC “\erdap”, vo juli 1969 godina zapo~nal da raboti brodskiot premin (dvostepen, so korisna dol`ina 310 m i {irina 34 m ) , a na 16 maj 1972 godina bila pu{tena vo rabota celata centrala so vkupnata dol`ina od 1278 m [5] . HEC “\erdap” se nao|a na 943 k m od ustieto na rekata Dunav vo Crno More. Glavniot objekt e simetri~en so prelivnata brana, vo sredina na koritoto, a ima po edna ma{inska zgrada i po eden premin za brodovi od dvete strani. Pome|u preminite i bregot se nao|aat neprelivni brani. Vo sekoja ma{inska zgrada ima po {est hidroagregati so vkupna mo}nost od 1140 MW vertikalno postaveni so Kaplanovi turbini. Tabela 1 - Osnovni parametri na HEC “\erdap” Max gorna kota 69.50 m Neto pad 27.16 m Max pad 34.50 m Min pad 21.60 m Instaliran protok 8700 m 3 / s Vkupna mo}nost 1140 MW Prose~no god. proizvodstvo na elektri~na energija 5,65 mil. kWh Mo}nost na hidroagregatite 190 MW Pre~nik na Kaplan turbinata 9,50 m Vo energetski kriti~en period (nedostatok na voda) hidroelektri~nata centrala raboti taka da gi koregira pikovite na dnevniot dijagram na optovaruvawe. 2. MODEL NA HIDRAULI^EN DEL NA HEC “\ERDAP” HEC “\erdap” e proto~na hidroelektri~na centrala so mal neto pad, kratok cevkovod i golem protok, bez dovoden kanal i vodostan, pa zatoa hidroulikata se modelira kako direkten vlez niz cevkovod. No, sepak ne treba da se zanemarat zagubite poradi elasti~nost na vodata, elasti~nost na cevkovodot i zagubite poradi triewe.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
V /2g o 2 V /2g 1 2 V /2g 2 2 V /2g 3 2 V o V 1 V 2 V 3 h ow h uw h e h p 0 v - brzina na fluidot (voda) pred vlezot vo cevkovodot; 1 v - brzina na fluidot (voda) vo cevkovodot; 2 v - brzina na fluidot (voda) pri izlez
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

A5-4 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online