A5-6 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo ETAI'2005 Seventh National Conference with International Participation ETAI'2005 Ohrid

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MODELIRAWE NA FAZI UPRAVUVA^ I NEGOVA PRIMENA VO UPRAVUVAWE NA PROCESI VO HIDROELEKTRI^NI CENTRALI Qubi{a Mladenovski 1 , Atanas Iliev 1 , Iskra Dimova 2 1 Elektrotehni~ki fakultet – Skopje, Karpo{ II bb, P. Fah 574, 1000 Skopje, [email protected] , [email protected] 2 A.D. "Makedonski telekomunikacii", Skopje, [email protected] Abstrakt – Vo ovoj trud e prika`an na~inot na modelirawe na razli~ni fazi upravuva~i ( PID, PD, PI+D ) vo programskiot paket MATLAB/Simulink . Potoa, fazi upravuva~ite se vmetnati vo model za upravuvawe na procesi vo hidroelektri~na centrala (HEC) i se vr{eni simulacii, ~ija cel e sporedba na rabotata na fazi upravuva~ite so konvencionalnite upravu- va~i. Klu~ni zborovi – fazi upravuva~, hidroelek- tri~na centrala- HEC, modelirawe, upravu- vawe 1. VOVED Hidroelektri~nite centrali (HEC) se objek- ti za dobivawe na elektri~na energija, vo koi potencijalnata energija na vodata vo po~eto- kot, vo turbinskoto kolo se pretvora vo meha- ni~ka, za da potoa vo generatorot se transfor- mira vo elektri~na energija koja se distribu- ira vo elektroenergetskiot sistem (EES). HEC pretstavuva kompleksen sistem za upra- vuvawe, sostaven od golem broj na elementi. So razvivaweto na tehnologijata se otvorija novi mo`nosti za realizacija na upravuvaweto na ovie slo`eni tehni~ki sistemi. Taka na primer osven so klasi~en PID upravuva~, upravuvaweto mo`e da se realizira i so pomo{ na fazi logika, nevronski mre`i itn. Vo ovoj trud e pretstaveno modeliraweto na fazi logi~ki upravuva~i na HEC, kako i spo- redba na karakteristikite na fazi upravuva- ~ot so karakteristikite na konvencionalni- te upravuva~i, koi se koristat vo HEC. Upra- vuvana golemina e mo}nosta {to ja dava HEC vo sistemot. 2. KLASI^NI PID I PD UPRAVUVA^I PID upravuva~ot ( Proportional-Integral-Derivative- PID ) e najprimenuvan upravuva~ vo procesnata industrija. Toj ima ednostaven algoritam za dejstvuvawe, doverliv e pri rabota, i e pogoden za upravuvawe na procesi koi se pretstaveni so diferencijalni ravenki od prv i vtor stepen. PID upravuva~ot pretstavuva upra- vuva~ so eden vlez i eden izlez. Pri upravuva- weto na mo}nosta vo HEC, na negoviot vlez se nosat signali koi se linearna kombinacija od promenata na brzinata na vrtewe na turbina- ta (promena na frekfencijata), nivnite prvi izvodi i nadvore{ni signali koi naj~esto se nominalnite vrednosti na brzinata na vrtewe na turbinata ili frekfencijata. Pokraj PID upravuva~ot vo praksata kaj HEC se koristat i PI, P, PD, PI+D i drugi vidovi na upravuva~i. [ 3,4,7 ] Ravenkite koi gi karakteriziraat PID i PD upravuva~ot vo vremenski domen se: + + = dt t de T d e T t e K t u d i P ) ( ) ( 1 ) ( ) ( 0 τ (2.1) + = dt t de T t e K t u d P ) ( ) ( ) ( (2.2) kade ) ( t u e izlezen signal od upravuva~ot (re- gulirana golemina), P K e proporcionalna kon- stanta, i T e vremenska konstanta na integra- torot, d T e vremenska konstanta na derivato- rot, dodeka e ja pretstavuva gre{kata pome|u izleznata golemina na procesot i nominalna- ta vrednost na izleznata golemina, odnosno nom out Y Y t e = ) ( . So metodot na diskretna ap-
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/18/2010 for the course ITK ETF113L07 taught by Professor Popovskiborislav during the Spring '10 term at Pacific.

Page1 / 6

A5-6 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo ETAI'2005 Seventh National Conference with International Participation ETAI'2005 Ohrid

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online