A6-1 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
СИМУЛАЦИЈА НА РАБОТАТА НА РЕГУЛАТОР СО ОПТИМАЛНО УПРАВУВАЊЕ Методија Камиловски 1 1 Електротехнички факултет Скопје , Карпош II бб , П . Фах 574, 1000 Скопје , [email protected] Абстракт Во трудот се презентирани резултатите од симулацијата на регулатор со оптимално управување изведен по метода на симетричен оптимум . Клучни зборови регулатор , оптимално управување , симетричен оптимум , 1. ВОВЕД На сл .1 е прикажана шема на управувачки систем со затворена јамка . Цел на управувањето кај овој систем е брза промена на управуваната величина y, во случај кога ќе дојде до промена на командната величина x. При тоа y треба да ја достигне новата вредност брзо и прецизно без појава на осцилира - ње и надвишување . На сл .2 е прикажана временска промена на управуваната величина кај еден систем за регулација . Тука се дефинирани следниве вели - чини : време на пораст t r , време на поставување t s и надвишување u. Сл .1 Шематски приказ на управуван систем со затворена јамка Сл .2 Динамичка промена на управуваната величина Кај добар управуван систем овие величини треба да бидат минимални
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/18/2010 for the course ITK ETF113L07 taught by Professor Popovskiborislav during the Spring '10 term at Pacific.

Page1 / 4

A6-1 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online