E2-4 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PRIMENA NA MONTE KARLO METODATA VO SIMULACIJA NA ELEKTRONSKIOT TRANSPORT KAJ ELEKTRONSKITE ELEMENTI Katerina Raleva 1 , Tomislav Xekov 1 1 Elektrotehni~ki fakultet – Skopje, Karpo{ II bb, P. Fah 574, 1000 Skopje, [email protected] , [email protected] Abstrakt - Prezentirana e Monte Karlo metodata, koja se koristi pri simulacijata na nestacionaren transport na podvi`nite nositeli vo poluprovodnicite i vo submikro-metarskite poluprovodni~ki elementi. Nakratko se objasneti ~ekorite koi se potrebni za da se generira traektorijata na edna ~estica (elektron ili praznina) koja se dvi`i vo poluprovodnik. Koristej}i ja ovaa metoda, napraveni se simulacii na elektronskiot transport vo GaAs . Klu~ni zborovi – Monte Karlo metoda, vreme na prelet, mehanizmi na rasejuvawe, brzina na rasejuvawe, elektronski transport. 1. VOVED Monte Karlo metodata ( Monte Carlo method, MC-method ) e numeri~ki efikasna metoda za re{avawe na Bolcmanovata transportna ra- venka [1-4] , so koja e opredeleno dvi`eweto na elektronite i prazninite vo poluprovod- nicite. Za razlika od driftno-difuznite i hidrodinami~kite modeli [3] , kade elektro- nite i prazninite se tretiraat kako fluidi, vo MC -metodata podvi`nite nositeli se raz- gleduvaat kako to~kasti poluklasi~ni ~esti- ci, koi se dvi`at vo poluprovodnikot pod dej- stvo na nadvore{no pole i pod dejstvo na sudi- rite. Vo MC -metodata, individualnite traek- torii na podvi`nite ~estici se presmetuvaat spored slednive tri ~ekori: 1. Dvi`eweto na sekoja ~estica pome|u dva posledovatelni sudira (koe se narekuva slo- boden prelet) se presmetuva spored Wutnovite zakoni za dvi`ewe vo kristal. Energetskata struktura na poluprovodnikot [1,2] e osobeno va`na vo ovoj kinematski ~ekor. 2. Na krajot od sekoj sloboden prelet, ~esti- cata mo`e da se sudri (so vibraciite na kristalnata re{etka, so primesnite atomi, so drugi podvi`ni nositeli) pri{to verojatno- sta da ima sudir (rasejuvawe) e opredelena so totalnata brzina na rasejuvawe (odnosno bro- jot na rasejuvawa vo edinica vreme). 3. Kone~no, po pat na selekcija, se izbira no- vata sostojba na ~esticata (odnosno, novata energija, momentot i pravecot na dvi`ewe) po sudirot. Imeto Monte Karlo proizleguva od algo- ritmot so koj se opredeluva: koga ~esticata }e se sudri (na krajot od slobodniot prelet) i koja e novata sostojba po sudirot. Verojat- nosta da nastane sudir i raspredelbata na verojatnosta na krajnite (novite) sostojbi se presmetuvaat koristej}i ja kvantnata meha- nika. Pritoa, eden nastan (nezavisno od toa dali e sudir ili ne, mehanizmot na rasejuvawe i krajnata sostojba) se izbira sosema slu~ajno, preku sporeduvawe na verojatnosta da se slu~i toj nastan so slu~ajno generiran broj, isto ka- ko {to se frla kocka koga se igra rulet. Osnovnata prednost na MC -metodata e toa {to so nejzina pomo{ se dobiva re{enie na Bolcmanovata transportna ravenka, bez da se pravat dopolnitelni aproksimacii vo osno- vnata fizika (energetskata struktura i pro- cesot na sudirawe). So ovaa metoda e ovozmo- `eno kompjuterski da se eksperimentira so osnovnite svojstva na elektronskiot trans- port. To~nosta vo fizi~kiot opis na trans-
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

E2-4 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online