E2-5 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NEKOI ASPEKTI PRI ODREDUVAWETO PARAMETRI ZA ANALIZA NA ELEKTROMAGNETNOTO VLIJANIE VRZ ^OVEKOT Lidija Ololoska 1 , Quben Janev 2 , Suzana Lo{kovska 3 1 Elektrotehni~ki fakultet – Skopje, Karpo{ II bb, P. Fah 574, 1000 Skopje, [email protected] 2 Elektrotehni~ki fakultet – Skopje, Karpo{ II bb, P. Fah 574, 1000 Skopje, [email protected] 3 Elektrotehni~ki fakultet – Skopje, Karpo{ II bb, P. Fah 574, 1000 Skopje, [email protected] Abstrakt – Istra`uvawata svrzani so odreduvawe, modelirawe i analiza na elektromagnetnoto vlijanie na ~ovekot, privlekuvaat se pove}e vnimanie. Pri~inite za istite od edna strana se gri`ata za mo`nite negativni efekti pri vakvoto vlijanie, od druga strana pak mo`nosta i potrebata za koristewe na istoto vo dijagnosti~ki i terapevtski celi. Vo ramkite na ovoj trud, napraven e obid da se poso~at problemite {to treba da se re{at pri edno vakvo istra`uvawe. Sogleduvaj}i ja nivnata kompleksnost, vnimanieto e naso~eno kon odreduvawe i izbor na validni parametri pri determinacija, modelirawe i analiza na elektromagnetnoto vlijanie, kako i negova vizuelizacija. Kako primer, odredeno e vlijanieto na visokofrekventno elektromagnetno pole vrz ~ovekot. Pri toa, rezultatite za induciranoto pole vo teloto na ~ovekot, za tipi~ni vrednosti na incidentnoto pole se vo dozvolenite granici. Prezentiranata metoda za odreduvawe na elektromagnetnoto vlijanie ne zavisi od formata na incidentnoto pole ili negovata frekvencija. Klu~ni zborovi – elektromagnetno vlijanie, model na ~ovek, inducirano elektri~no pole, SAR 1. VOVED Golemiot tehnolo{ki razvoj vo ponovo vreme uslovuva prisustvo na ogromen broj elektri~ni uredi vo `ivotnata i rabotnata okolina na ~ovekot. Zaradi toa, prou~uvawata na biolo{kite efekti i vlijanija na elektromagnetnoto pole vrz lu|eto i okolinata vo ponovo vreme e nesomneno od se pogolem interes [1,2] . Ovie prou~uvawa vo osnova imaat za cel odreduvawe niza parametri korisni od nekolku aspekti, odreduvawe na mo`nostite istite da se koristat vo medicinski celi nezavisno dali se dijagnosti~ki ili terapevtski, odnosno da se sledat negativnite efekti kaj lu|eto izlo`eni na rezidentni elektromagnetni poliwa. Pri ovie istra`uvawa, potrebno e da se sogledaat i re{at niza problemi zna~ajni pri istite. Toa se selekcija na reprezentativni parametri za opi{uvawe na problemot, razvivawe na model na ~ovek, soodvetno pretstavuvawe na elektri~nite izvori i okolinata, odreduvawe na soodvetni metodi za numeri~ki presmetki, i adekvatno pretstavuvawe na dobienite rezultati. Glavna cel vo ovie istra`uvawa e odreduvaweto na relevantni parametri pri razvivaweto efikasen sistem za presmetka i analiza na vlijanieto na elektromagnetnite poliwa vrz ~ovekot i okolinata. Posebno vnimanie e potrebno da se posveti na selektivnosta na vleznite podatoci, poradi nivnoto bitno vlijanie na verodostojnosta na analizata.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/18/2010 for the course ITK ETF113L07 taught by Professor Popovskiborislav during the Spring '10 term at Pacific.

Page1 / 6

E2-5 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online