{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

E3-1 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VLIJANIE NA UREDITE NA ENERGETSKATA ELEKTRONIKA VRZ KVALITETOT NA ELEKTRI^NATA ENERGIJA NA DISTRIBUTIVNATA [email protected] Goce Q. Arsov 1 1 Elektrotehni~ki fakultet – Skopje, Karpo{ II bb, P. Fah 574, 1001 Skopje, Makedonija [email protected] Abstrakt – Trudot se osvrnuva na osnovnite vlijanija na elektronskite energetski preo- brazuva~i vrz kvalitetot na elektri~nata energija na napojnata distributivna mre`a. Analizirana e potrebata od ograni~uvawe na vakvite vlijanija. Daden e poseben osvrt na eden od osnovnite me|unarodni standardi so koj{to se ograni~uvaat strujnite harmonici generirani od samiot ured EN/IEC 61000-3-2. Osnovnata cel na trudot e da uka`e na potrebata od dosledna primena na ovi e standardi so ogled na permanentnoto zgolemuvawe na harmoniskite izobli~uvawa vo elektroener- getskata mre`a na R. Makedonija. Klu~ni zborovi – standardi, preobrazuva~i, strujni harmonici, kvalitet na elektri~na energija 1. UVOD Uredite na energetskata elektronika se s è poprisutni vo modernite uredi za upotreba na elektri~nata energija. Za `al, ovie uredi so svojot priroden princip na rabota direkt- no vlijaat vrz kvalitetot na elektri~nata energija na napojnata mre`a. Pri~ina za ova se pred s è zasecite vo naponskata branova forma {to se sozdavaat poradi kusotrajni kusi vrski me|u dve fazi ili me|u edna faza i povratniot vod (nula), kako i mno`estvoto na strujni harmonici {to preobrazuva~ot gi sozdava poradi svojot impulsen re`im na rabota. Obata efekta se pri~ina za sozdavawe vi{i harmonici vo napojniot napon, koi{to se, pak, eden od glavnite faktori na kvali- tetot na elektri~nata energija. Ovaa problematika e denes dosta aktuelna i predmet e na istra`uvawa, studii, merewa i sozdavawe novi standardi. Vo svetot a i kaj nas se vr{at postojani mere- wa za sogleduvawe na sostojbata so vi{ite harmonici vo elektroenergetskiot sistem [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ]. Vrz baza na dobienite sozna- nija, denes vo svetot se razrabotuvaat novi i s è postrogi standardi za da se obezbedi s è pomalo vlijanie na uredite na energetskata elektronika vrz kvalitetot na napojniot napon. Vo [ 2 ] e poka`ano deka merewata spro- vedeni vo R. Makedonija poka`uvaat trend na porast na vi{ite harmonici na naponot vo Elektroenergetskiot sistem. Vo prodol`enie }e se zadr`ime na osnovnite pri~ini poradi koi i najednostavnite preob- razuva~i so svojata rabota vlijaat vrz kvali- tetot na elektri~nata energija od napojnata mre`a, kako i na standardite so koi{to ova vlijanie se ograni~uva so cel kvalitetot na elektri~nata energija za ostanatite potro{u- va~i da ostane vo standardiziranite ramki. So ogled na toa {to golemite potro{uva~i naj~esto imaat i svoi trafostanici i podlo- `at na posebni normi, }e se ograni~ime na standardot EN/IEC 61000-3-2 [ 7 ] , [ 8 ] koj{to se odnesuva na ednofaznite i trifaznite uredi so struja po faza pomala ili ednakva na 16 A.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

E3-1 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online