{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

I2-1 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ARCHI М ED АПЛИКАЦИЈА ЗА АКВИЗИЦИЈА И АРХИВИРАЊЕ НА ВИДЕО СЕКВЕНЦИ ОД МЕДИЦИНСКИ УЛТРАЗВУЧНИ УРЕДИ Цветко Андреески 1 , 1 Факултет за туризам и угостителство - Охрид , [email protected] Абстракт – Archimed е софтвер наменет за аквизирање , организирање , обработка и архивирање на слики , видео секвенци од медицински ултразвучни уреди , а може да се користи и за сите други медицински уреди кои имаат аналоген или дигитален излез за пренос на видео и аудио сигнал . Клучни збороци Аквизиција , архивирање , организирање , медицински уреди . 1. ВОВЕД Програмата ArchiMed може да работи со двата стандарди направени за аквизирање на слики и видео секнвенци : VFW (Video For Windows) од Win32 API и DirectShow компонентата како дел од DirectX погонувачите . Може да работи со оперативните системи Windows 95, 98, МЕ , 2000 и Windows XP. Комплетната апликација е направена со програмскиот јазик Delphi во комбинација со релационата база на податоци Interbase. Directx погонувачите даваат големи можности за кодирање , едитирање , декодирање и извршување на аудио и видео сигнали . Тие нудат готови функции за работа со аудио и видео записи , нивно преземање од видео и аудио извори како и обработка на веќе снимени аудио и видео датотеки . Претходникот на DirectX погонувачите е стандардот Video For Windows (VFW) направен од неколку функции кои овозможуваат основни услуги за аквизиција на аудио и видео сигнали од аналогни и дигитални видео извори . Иако овој стандард ги нуди тие можности тој има многу ограничувања . Не нуди доволна брзина за пренос на податоците како и обработка на видео сигналот . Поради тоа , а и поради немање дополнителни можности за обработка на видео датотеки подобро е да се корист a т DirectX погонувачите . Од
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

I2-1 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online