{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

I3-2 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМОТ СО N КРАЛИЦИ СО КОРИСТЕЊЕ НА БИБЛИОТЕКА СО ПОВЕЌЕ ОПТИМИЗАЦИСКИ АЛГОРИТМИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ СО ОГРАНИЧУВАЊА Илија Јолевски 1 , Сузана Лошковска 1 , Иван Чорбев 2 , Драган Михајлов 1 1 Електротехнички факултет Скопје , Карпош II, бб 1000 Скопје , Република Македонија [email protected] , {suze, dragan}@etf.ukim.edu.mk 2 Македонски Телекомуникации , Орце Николов бб , 1000 Скопје , Република Македонија [email protected] Абстракт Во овој труд се опишани алгоритмите вклучени во библиотеката за пресметување со o граничувања . Станува збор за софтверска библиотека што е наменета за решавање проблеми што може да се дефини - раат како проблеми на задоволување на ограничувања . Во трудот се објаснети теорет - ските и математичките основи на применетите алгоритми . Опишана е имплементацијата на комбинираниот Generalized Arc-Consistency - Conflict directed BackJumping (GAC-CBJ) алгоритам за исцрпно пребарување . Презен - тирано е решението на проблемот со N кралици со користење на библиотеката и дискутирани се резултатите . Клучни зборови Ограничувања , Хеуристика , Оптимизација , (GAC-CBJ), Задоволување ограничувања . 1. ВОВЕД Уште од седумдесеттите години од минатиот век , основниот концепт на техниката на пропагација на ограничувањата еволуирал преку границите на Вештачката интелегенција ( ВИ ) влијаејќи на широк спектар научни области . Денес , растечкиот број на истражувачи од областите на логичко програмирање , претставувањето на знаења , експертските системи , теоретската информатика , операционите истражувања и други слични полиња го истражуваат користењето на техниките за програмирање со ограничувања за решавање на нивните проблеми . Овој приод често се користи бидејќи задоволувањето на ограничувања е
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

I3-2 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online