I3-3 - ПРИМЕНА НА ПРОГРАМИРАЊЕ СО...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ПРИМЕНА НА ПРОГРАМИРАЊЕ СО ОГРАНИЧУВАЊА ВО ВИРТУЕЛНИ ОКОЛИНИ Илија Јованоски 1 , Сузана Лошковска 2 1 Електротехнички факултет – Скопје , Карпош II бб , ПФах 574, 1000 Скопје , [email protected] , [email protected] Абстракт – Програмирањето со ограничува- ња е парадигма ортогонална на останатите парадигми на програмирање и се состои од декларативен опис на проблемите и одделно решавање на истите . Овој начин на програмирање најчесто се користи за решавање на големи комбинаториски проблеми на распределба и планирање . Со проширување на програмирањето со ограничувања на дистрибуирани околини истото наоѓа примена и во мулти- агентни системи . Во овој труд е опишана една примена на програмирањето со ограничувања за решавање на проблеми во виртуелните околини . За таа цел проблемот на откривање пречки при движење на субјект во виртуелна околина е третиран со соодветни алгоритми за решавање на проблеми со задоволување на ограничувања . Во трудот се приложени и дискутирани добиените резултати . Клучни зборови : програмирање со ограничувања , виртуелни околини 1. ВОВЕД Програмирање со ограничувања (Constraint programming - CP) е софтверска технологија во постојан развој , наменета за декларативно поставување и ефикасно решавање на големи , особено комбинаториски проблеми . Истата е најзастапена , но не и ограничена на областите планирање и распределување . Програмирањето со ограничувања е интердисциплинарна категорија која ги комбинира истражувањата во вештачката интелигенција , програмските јазици , симболичкото сметање , компјутерската графика и пресметувачката логика ....
View Full Document

Page1 / 6

I3-3 - ПРИМЕНА НА ПРОГРАМИРАЊЕ СО...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online