I4-3 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
AVTOMATSKO PREPOZNAVAWE NA IZVEDENITE AGENTIVNITE IMENKI Arbana Kadriu 1 1 Jugo Isto~en Evropski Univerzitet-Tetovo, [email protected] Abstrakt – Ovoj trud se odnesuva na avtomatskoto prepoznavawe i segmentirawe na izvedenite agentivni imenki. Najprvin se dava opis na konceptot - avtomatska obrabotka na priroden jazik. Vo vtoriot del se dava opis na konceptot agentivna imenka, kako i na formata na leksikonot koj {to se obrabotuva. Vo tretiot del se po~nuva so definirawe na pravilata spored koi bi mo`elo da se segmentira i so toa da se prepoznae edna agentivna imenka. ^etvrtiot del dava podetalen opis na algoritmot koj rezultira so pronao|awe na agentivnite imenki od nekoj tekst i nivnite sostavni komponenti. Tuka se davaat i rezultatite na testirawe na ovoj algoritam vrz romanot "1984" na Orvel. Klu~ni zborovi: agentivna imenka, kolokacija, morfolo{ka segmentacija 1. AVTOMATSKA OBRABOTKA NA PRIRODNITE JAZICI Procesiraweto na prirodnite jazici gi vklu~uva kompjuterskite tehniki so koi se obrabotuva napi{aniot tekst i govorot. Toa vklu~uva fakti~ki se od broeweto na zborovite na eden tekst, frekvencijata na nivno pojavuvawe, pa se do avtomatskiot odgovor na pra{awa vo Web , i preveduvawe na govorot vo realno vreme. Toa {gto go razlikuva procesiraweto na prirodnite jazici od drugite procesira~ki sistemi se sostoi vo potrebata od prethodno poznavawe na jazikot . Za da se ovozmo`i parsirawe na edna re~enica od nekoj jazik, mora da se ima znaewe za redosledot na pojavuvawe na zborovite vo toj jazik (sintaksa), kako i za smisolot na tie zborovi (semantika). Prepoznavaweto na zborovite vklu~uva isto taka i znaewe na morfologijata na konkretniot jazik (na primer, deka vrati e mno`ina na vrata ). Edna od zada~ite na procesiraweto na prirodnite jazici e izvlekuvaweto na informacii za daden dokument, odnosno izvlekuvaweto na izrazi vo odnos na nekoe barawe ( terms extraction ). Manualnoto izvlekuvawe na ovie izrazi e ~esto iscrpuva~ka rabota – bara golem anga`man na vreme i ~ove~ki resursi. Zatoa, golem interes se javuva vo odnos na gradeweto sistemi za avtomatsko prepoznavawe na izrazi [1] . 2. AGENTIVNI IMENKI Edna imenka koja {to ozna~uva aktiven u~esnik vo edna situacija se narekuva agentivna imenka (ponatamu AGI). Obi~no ovie imenki se formiraat so spojuvawe na glagol i/ili imenka (objekt ili predlo{ki objekt) so element od edno predefinirano mno`estvo na sufiksi. Na primer: administrator e agentivna imenka izvedena od glagolot administrira. Korpusot koj se procesira se sostoi od spisok na agentivni imenki na makedonski i angliski jazik, vklu~uvaj}i gi nivnite atributi. Prviot ~ekor na istra`uvaweto koe se pretstavuva tuka be{e modeliraweto na bazata na podatoci od agentivni imenki. Procesot na modelirawe se odviva{e vrz dva leksikona: makedonskiot (1742 zapisi), i angliskiot (2684 zapisi), dadeni vo tekst format. Ovie dva leksikona se rezultat na pove}egodi{na istra`uva~ka rabota izvr{ena na Filolo{kiot Fakultet na Univerzitetot Sv.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

I4-3 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online