I4-4 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
РАЗВОЈ НА КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС ЗА АПЛИКАЦИЈА ЗА РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ И НЕГОВА ОПТИМИЗАЦИЈА Илија Јолевски 1 , Сузана Лошковска 1 , Мурговски Николче 2 , Драган Михајлов 1 , Иван Чорбев 2 1 Електротехнички факултет Скопје , Карпош II, бб 1000 Скопје , Република Македонија , [email protected] , {suze, dragan}@etf.ukim.edu.mk 2 Македонски Телекомуникации , Орце Николов бб , 1000 Скопје , Република Македонија , {nikolce.murgovski, ivan.chorbev}@mt.com.mk Абстракт Во овој труд се опишани основните концепти за изградба на ефикасен кориснички интерфејс применети и поддржани во апликацијата за распоред на часови . При - кажана е и интеракцијата со програмата и барањето на оптимално решение кое најдобро ќе ги исполни истите . Во овој труд се нагла - сува важноста на корисничкиот интерфејс која не ретко е подзаборавена од страна на прог - рамерите , а е многу значајна за корисниците . Клучни зборови Интерфејс , дизајн , user friendly, ефикасен , оптимален . 1. ВОВЕД Почетокот на компјутерскиот дизајн започнал со појавата на првите визуелни оперативни системи . Во тој момент за прв пат можело да се користи и глувчето , а оперативниот систем можел да се разбере и од не многу напредни корисници . Во прво време за дизајнот биле задолжени самите програмери , но , денес постојат дизајнери специјализирани за оваа област . Како се развивал корисничкиот интерфејс најдобро може да се забележи ако го споредиме , еден од првите визуелни продукти на Microsoft, Windows 3.1 со Windows XP. Можеби Windows 3.1 денес изгледа премногу смешно и сиромашно , но можеби и Windows XP за неколку години ќе изгледа исто така смешно и сиромашно . Добриот
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

I4-4 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online