I5-1 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
m-OraAdmin: АПЛИКАЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА НА ORACLE БАЗА ПРЕКУ МОБИЛНИ УРЕДИ Михајло Текиќ 1 , Димитар Трајанов 2 , Аксенти Грнаров 3 1 Електротехнички факултет Скопје , студент на последипломски студии , [email protected] 2 Електротехнички факултет Скопје , Карпош II бб , П . Фах 574, 1000 Скопје , [email protected] 3 Електротехнички факултет Скопје , Карпош II бб , П . Фах 574, 1000 Скопје , [email protected] Абстракт Мобилните телефони , PDA и другите безжични уреди , не се повеќе само уреди за гласовна комуниација , бележници или конзоли за играње , туку алатки кои се составен дел од секојдневното работење на луѓе кои имаат потреба од пристап до информации во било кое време и на било кое место . Клучни зборови – J2ME, GPRS, безжични уреди , HTTP server, база на податоци 1. ВОВЕД Забрзаниот развој во полето на безжичните технологии , неминовно доведе до реализација на идејата , информациите да бидат достапни секаде , во било кое време и на било кое место . Потребата да се дојде до информацијата по најкраток можен пат и за најкусо можно време , не се однесува само за луѓето кои работат во областа на Информационите технологии , туку и за сите други луѓе за кои жедта за информација и размена на податоци е дел од нивната секојдневна работа . Целта на овој проект е да се креира interface чија основна задача би била да овозможи комуникација помеѓу клиент ( кој поседува безжичен уред ) и web- сервер кој остварува врска со база на податоци . Преносот на податоци се врши со помош на GPRS. Оваа апликација е само пример за апликации наменети за безжични уреди , кои би можеле да се користат од страна на луѓе чие работно место не е со фиксна позиција , односно луѓе кои немаат можност за пристап до
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/18/2010 for the course ITK ETF113L07 taught by Professor Popovskiborislav during the Spring '10 term at Pacific.

Page1 / 6

I5-1 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online