{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

I6-4 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ПРОЦЕНКА НА ОПТИЧКИОТ ТЕК СО УПОТРЕБА НА АЛГОРИТМОТ НА LUCAS И KANADE Драги Коцев 1 , Даниела Стојанова 2 1 Универзитет Св . Кирил и Методиј ” – Скопје , Електротехнички факултет Скопје , Карпош II, бб , П . Фах 574, 1000 Скопје , Македонија , [email protected] 2 Универзитет Св . Кирил и Методиј ” – Скопје , Електротехнички факултет Скопје , Карпош II, бб , П . Фах 574, 1000 Скопје , Македонија , [email protected] Абстракт Оптичкиот тек е всушност полето на поместување кое го опишува движењето на секој пиксел во две последователни рамки на некоја секвенца од слики . Постојат повеќе методи за определување на оптичкиот тек , кои главно се диференцијални . Во овој труд е разгледан алгоритмот на Lucas-Kanade кој е локален метод . Направени се повеќе тестови и прикажани се добиените резултати . Клучни зборови оптички тек , слики , Lucas- Kanade, MATLAB 1. ВОВЕД Порамнувањето на слики игра многу важна улога во процесот на обработка на слики и компјутерска визија . Всушност , ова е толку основно што тешко дека било кој метод во компјутерската визија може без него . Ова е поради тоа што порамнувањето овозможува размена на информации меѓу соседните точки од сликата , на тој начин проширувајки го ефектот на локалните податоци во поширока околина . Кога се зборува за слики обично се мисли за дводимензионални структури на скаларни податоци . Ваквите структури се многу чести во вид на сиви - слики . Но , структурите не мора да се дводимензионални . На пример , видео секвенцата е тридимензионална структура и посебно во медицинските апликации има многу слики кои се состојат од волуменски податоци . На истиов начин податоците во вид на слики не мора да се скалари . Зборувајки за боја на слики на пример , секој пиксел се состои од
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

I6-4 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online