I6-5 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
WEB АПЛИКАЦИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА АСОЦИЈАТИВНАТА МЕМОРИЈА КАЈ ЧОВЕКОТ Драги Коцев 1 , Александра Рашковска 2 1 Универзитет Св . Кирил и Методиј “ – Скопје , Електротехнички факултет Скопје , Карпош II, бб , П . Фах 574, 1000 Скопје , Македонија , salamander_mk@yahoo.com 2 Универзитет Св . Кирил и Методиј “ – Скопје , Електротехнички факултет Скопје , Карпош II, бб , П . Фах 574, 1000 Скопје , Македонија , aleksras@yahoo.com Абстракт Организацијата на меморијата кај човекот е асоцијативна . Односно , еден збор го асоцираме со други зборови кои не потсеќаат на првиот збор . Асоцијативното организирање на меморијата е застапено и кај меморирањето на слики , звуци и видео секвенци . Во овој труд направивме мала WEB апликација за испитување на асоцијативната поврзаност на зборовите во човечката меморија . Користевме Microsoft Visual Studio 2003, Microsoft SQL Server 2000. Значи , станува збор за ASP.NET апликација . Клучни зборови асоцијативна меморија , SQL, табели , SQL прашања 1. ВОВЕД Кај човекот доволни се околу 500 T ера Бајти меморија за да ги сними сите аудио - визуелни информации што ги добива за еден животен век ( претпоставка е дека животниот век е 100 години , се снима 24 часа дневно и се троши 10 MB за минута снимање ). При тоа , во снимените информации има доста чум и некорисни информации . Човекот на снимените информации им додава некое контекстуално значење ( ги индексира ), па полесно може да се сети на нив .[1] За човечката меморија често се смета дека се состои од два дела : долготрајна меморија , која е всушност складиште на нашето знаење , и краткотрајна меморија или работна меморија , која ги има информациите кои тековно се обработуваат . Во краткотрајната меморија информацијата е претставена
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/18/2010 for the course ITK ETF113L07 taught by Professor Popovskiborislav during the Spring '10 term at Pacific.

Page1 / 5

I6-5 - Sedma Nacionalna Konferencija so Me|unarodno U~estvo...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online