{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

test1-soln - A| E | FA9[5Ô Ø× ℄eØ Ý = e Ñ Ü h eÒ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A| E | FA9 [5Ô Ø× ℄eØ Ý = e Ñ Ü h eÒ Ý ¼ = Ñ e Ñ Ü aÒd Ý ¼¼ = Ñ e Ñ Ü aÒd Ý ¼¼ 5 Ý ¼ 6 Ý = Ñ e Ñ Ü 5 Ñ e Ñ Ü 6 e Ñ Ü = e Ñ Ü Ñ 5 Ñ 6 = ; ifaÒdÓÒ ÐÝ if Ñ 5 Ñ 6= Ñ Ñ =eÒe Ü = e Ñ Ü i×a ×Ó ÐÙ Ø iÓÒÓ fØh e DE ifaÒdÓÒ ÐÝ if Ñ = Ó Ö [5Ô Ø× ℄ÙÔÔÓ ×e Ý ÐÒ Ý = Ü Û h eÖe Ý = Ý Ü h eÒ d dÜ Ý ÐÒ Ý = d dÜ Ü ¡ ; dÝ dÜ Ý dÝ dÜ = Ü ; Ý dÝ dÜ = Ü ; Ý Ý dÝ dÜ = Ü ; aÒd dÝ dÜ = Ü Ý Ý ; Ô ÖÓÚ id ed Ý> aÒd Ý 6 =eÒeØh eÖe Ða Ø iÓÒdÓe×d eØeÖÑ iÒ eaÒ iÑ Ô ÐiiØ×Ó ÐÙ Ø iÓÒ ØÓ Øh e DE [4Ô Ø× ℄D eØeÖÑ iÒ eÛ h eØh eÖh eÓ ÖeÑ E Ü i×ØeÒeaÒdÒ iÕÙ eÒ e××h eÓ ÖeÑ fÓ ÖF iÖ×Ø Öd eÖÒ iØ ia Ða ÐÙ eÖÓb ÐeÑ × iÑ Ô Ðie×Øha ØØh eÒ iØ ia Ða ÐÙ eÖÓb ÐeÑ :eÓÒ × id eÖØh eDE iÒ Øh e fÓ ÖÑ dÝ dÜ = ÜÝ Ý : eØ F Ü ;Ý = Ü ¾ Ý ¾ Ý h eÒ F Ü ;Ý i×ÓÒ Ø iÒÙÓÙ ×fÓ Öa ÐÐ Ü ;Ý ×a Ø i× fÝ iÒg Ý 6 =eÒe Øh eÖedÓe×ÒÓ ØeÜ i×ØaÒÓÔ eÒ ÖeØabg ÐeÓÒÛ h ihbÓ Øh F Ü ;Ý aÒd F Ý a ÖeÓÒ Ø iÒÓÙ ×aÒd Û h ihÓÒ Øa iÒ ×Øh eÔÓ iÒ Ø ; h eÖe fÓ ÖeØh eh eÓ ÖeÑ dÓe×ÒÓ ØaÔÔ ÐÝaÒdÒÓÓÒ ÐÙ × iÓÒ aÒb ed ÖaÛ Ò 4 [6Ô Ø× ℄F Ó Ö A Øh eÖea ÖehÓ Ö iÞÓÒ Øa Ð× ÐÓÔ e×Û h eÒ Ü = aÒdÚ eÖØ ia Ð× ÐÓÔ e×Û h eÒ Ý = h i×Ñ a Øh e× ii Ó Ö iii Ò Øh e¬ Ö×ØÕÙad ÖaÒ Ø ie Ü aÒd Ý> × ÐÓÔ e×a ÖeÒ ega...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

test1-soln - A| E | FA9[5Ô Ø× ℄eØ Ý = e Ñ Ü h eÒ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online