Is Stochastic Volatility More Flexible than Garch

6

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ó ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø ÓÒ ÐÙ × Ø ÔÔÖ Ò Ó ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ× Ó ×ÕÙ Ö Ê À´½¸½µ ÑÓ Ð ØÓ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ò Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ÓØ Ú × ×ÓÑ ×Ù ×Ø ÓÒ× Ó × ÖÚ Ø ÓÒ׺ ÁÒ × Ø ÓÒ ¸ Û Ò ÐÐݸ × Ø ÓÒ ÓÖ ÙØÙÖ Ö × Ö º ¾ Ì ØÖÓ Ù Ì ÙØÓÊ Ö ×× Ú Ê À´½¸½µ ÑÓ ÓÒ Ø ÓÒ Ð À Ø ÖÓ× Ú Ù ÓÐ Ð ×Ø ØÝ ´ Ê Àµ ÑÓ Ð Û × Ò¹ Ó Íà ҭ Ø ÓÒº Ð µ¸ µº ÓÒÓÑ ØÖ × Ð Ø¹ Ö ÒÀ¹ µ× ¬Ò Ò Ý Ò Ð ´½ ¾µ ØÓ ÑÓ Ð Ø Ò Ö ØÒ µ¸ ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ú Ö Ò Ê À ØÝÔ ÑÓ Ð× Ö ØÙÖ ÑÓ Ð× Ö Ò× ´½ Ò Ú ÖÝ ÔÓÔÙÐ Ö Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô Ô Ö׺ ËÓÑ Ù× ÙÐ Ö Ú Û× ÓÒ Ø × µ Ò È ÐÑ ´½ Ò Ð ´½ ÓÐÐ Ö×Ð Ú Ø Ðº ´½ ¾µ¸ ÓÐÐ Ö×Ð Ú Ø Ðº ´½ Ò ÄÓÔ Þ ´½ ×ÙÖÚ Ý Ó ×ÓÑ Ó Ø Ñ Ò Ô Ô Ö× Ö Ð Ø ÛØ Ê À ÑÓ Ð׺ Á ÝØ ÓÐÐÓÛ× Ê À´½¸½µ ÑÓ Ð¸ Ø Ò ÝØ Ø ¾ ØØ ´¾µ · «Ýؾ ½ · ¬ ؾ ½ ¸ « Ò ¬ Ö Ô Ö Ñ Ø Ö× ×Ù ØØ ¼Ò ÔÓ× Ø Ú ØÝ ÔÖÓ ×× Ó ÝØ × Ù×× Ò¸ ½Ø × ÛÖ Ø Æ Á ´¼ ½µ Ò ½ «¬ ÓØ ¬Ò Ø ¼º Ì ÔÓ× Ø Ú ØÝ ÓÒ Ø ÓÒ× Ö Ò Ò × ØÓ ÒÖغ Ò ÐÐݸ ØÓ Ù Ö ÒØÝ Ø ×ØÖ ØÐÝ ÔÓ× Ø Ú ÓÖ Ø ½¸ Ø Ñ Ö Ò ÐÚÖ Ò ØØ Ø × ÓÒ Ø ÓÒ Ð Ú Ö Ò ÒØ ÝØ ÒÓØ ØÓ «·¬ ÔÖÓ ×× × ÓÚ Ö Ò ÚÒ ×Ø Ø ÓÒ Öݺ Æ Ð×ÓÒ ´½...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online