Is Stochastic Volatility More Flexible than Garch

Department of statistics and econometrics universidad

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: s. *Department of Statistics and Econometrics; Universidad Carlos III de Madrid, Getafe (Madrid), Carnero: e-mail: acarnero@est-econ.uc3m.es; Peña: e-mail: dpena@est-econ.uc3m.es; Ruiz: e-mail: ortega@est-econ.uc3m.es Á× ËØÓ Åº Ò ×Ø ÎÓÐ Ø Ð ØÝ ÑÓÖ ­ Ü Ð ØÒ ÊÀ Ð× ÖÒ ÖÓ¸ Ò ÐÈÒ ×Ø ½¾ ¸ ¾ ×Ø ¼¿ Ý Å Ø ÖÐÓ× ÁÁÁ Ò Ö ×Ø Ö ÊÙ Þ£ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÍÒ Ú Ö× »Å Ö ÓÒÓÑ ØÖ ´ËÔ Òµ ×ØÖ Ì × Ô Ô Ö ÓÑÔ Ö × Ø × ÒØ Ó ×ÕÙ Ö ÓÆ ÕÙ Ø ÐÝ Ø ÕÙ Ò Ý ¬Ò Ò ÐØÑ × Ö × Ð ØÝ Ó Ø ÊÀ Ò ÊËÎ ÑÓ Ð× ØÓ Ö ÔÖ ¹ Ò Ö¹ Ñ Ò ÑÔ Ö Ð ÔÖÓÔ ÖØ × Ù×Ù ÐÐÝ Ó × ÖÚ Ý ØÓÛ Ö × Þ ÖÓ Ó Ø ÙÖØÓ× ×¸ ×Ñ ÐÐ ¬Ö×Ø ÓÖ Ö ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ ÊËδ½µ ÑÓ Ð × Ð ØÓ ÐÔ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ× Ò ×ÐÓÛ ÒØ× Ó ×ÕÙ Ö Ó × ÖÚ Ø ÓÒ׺ Ï × ÓÛ Ø Ø Ø Ê À´½¸½µ ÑÓ Ð Ò Ø ÑÓÖ ­ Ü Ð Ø Ò Ø Ò Ö Ø × Ö ×ÛØ ×ÕÙ Ö × ÓÖ Û × Ö ×º à ÝÛÓÖ × × Ò× Ø Ø Ø × Ö ÙÖØÓ× × Ò ×Ñ ÐÐ Ö ¬Ö×Ø ÓÖ Ö ÙØÓ ÓÖÖ Ð Ø ÓÒ Ó ¬ Ø ÓÒ׺ ÇÙÖ Ö ×ÙÐØ× Ñ Ý Ð Ò ÐÝ× × Ó Ö Ð ¬Ò Ò ÒØ ÑÔ Ö ÐØÑ Ö Ú Ö ØÝ Ó Ô Ö Ñ Ø Ö ×Ô ØÓ Ð Ö Ý ×ÓÑ ÔÙÞÞÐ × Ö × ÊËθ Ê À¸ Ô Ö× ×Ø Ò ¸ Ü ×× ÙÖØÓ× ×º ÙØ ÓÖº Ì Ð ¿ ½ ¾ ½¸ Ü ¿ ½ ¾ º ¹Ñ Ð ÓÖØ ×ع ÓÒºÙ ¿Ñº ׺ Ò Ò...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online