Course Hero Logo

vinter 16.docx - Opgave A Svar p˚a følgende tre spørgsm˚al....

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

Opgave A Svar p˚a følgende tre spørgsm˚al.1.Forklar forskellen mellem kvantitetsligningen og kvantitetsteorien.Kvantitetsligningen er en ligning som definere pengenes omløbshastighedV=P*Y/M eller V*M=P*Y hvor M er pengemængde, V er omløbshastighed, P er prisniveau og Y erefterspørgsel (transanktionsbehovet)Kvantitetsteorien har 3 elementer1)Kvantitetsligningen2)Antagelse om at produktion er udbudsbestemt3)Pengenes omløbshastighed er eksogent givet.M*V(Bar)=P*Y(bar) prisniveau udvikler sig altså proportionalt med pengemængden M2.Forklar hvorfor investeringsefterspørgslen må antages at afhænge af realrenten, snarere end af dennominelle rente.Realrenten er renset for inflation. Dvs. hvis man skal købe en seng i år 2005. og man investere sine penge tilen rente på 5%. vil det i 2016 vise sig at priserne er steget grundet inflation, dvs sengen nu koster 102 kr.mens de 100 kr er blevet til 105 kr. man har derved ikke tjent 5 kr. men kun 5-2 kr dvs 3 kr. i det det skalmedregnes ved en investering at der også er inflation.Den nominelle rente er i ovenstående tilfælde 5%, men den reelle er 3%, det er den reelle rente sominvestoren får ved at investere, herved også denne han skal tage udgangspunkt i.3.Hvis bankerne har en reservebrøk på 100 pct., eller hvis husholdningerne har en kassebrøk på 100pct., er pengebasen lig pengemængden. Sandt eller falsk? Begrund.Sandt. når der sker en pengeskabelse, er det ud fra pengebasen.Dette sker ved at husholdningerne indskyder penge i en bank som så låner nogle af disse penge udtil en anden husholdning. Herved er der sket en pengeskabelse.Når husholdningerne har en reservebrøk på 100, vil det sige at de holder 100 pct. At pengenehjemme og derved ikke giver nogen til banken. Der vil derfor ikke ske en pengeskabelse, ogpengebasen vil derved også være lig pengemængden.Det samme gør sig gældende hvis banken ikke låner pengene ud igen efter husholdningerne hargivet dem til banken, herved vil pengemængden altså også være lig pengebasen da der ikke er sketen pengeskabelse.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
Lauritz
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture