Course Hero Logo

sommer 2015.docx - Opgave A Angiv og begrund hvorvidt...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

Opgave A Angiv og begrund hvorvidt nedenst˚aende udsagn er korrekte.1. Hvis en produtionsfunktion udviser konstant skalaafkast, kan den ikke samtidig udvise aftagendemarginalprodukter med hensyn til de enkelte inputs.Falsk. når der er konstant skalaafkast, betyder det at når man øger alle indputs vil outputtet også øges medsamme mængde.Hvis funktionen har aftagende marginalprodukt betyder der at hvis man øger et indput med 1% vil outputøges med mindre end 1%Dermed kan ovenstående godt lade sig gøre.2. Det følger af kvantitetsteorien, at den reale indkomst vokser proportionalt med pengemængdenFalsk. kvantitetsteorien tager udgangpunkt t kvantitetsligningen som beskriver pengenes omløbshastighed.M*V=P*YSåledes kan denne omskrives til kvantitetsligningen der tager udgangpunkt i 3 antagelser.1)Pengenes omløbshastighed er konstant.2)Produktionen er udbudsbestemt.3)Kvantitetsligningen gælder.Kvantitetsteorien siger således at M*V(bar)=Y(bar)*P således bevæger pengemængden sig proportionaltmed priserne P.Opgave B Betragt følgende model for europæisk økonomiP E = C + I + G¯C = a + b Y − T¯I = c − drY = P Er = i − π¯ eM / ¯ P¯ = LL = eY − f ihvor P E er de planlagte udgifter/ønsket efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser, C det private forbrug, Iinvesteringsefterspørgslen, G¯ er offentlig forbrugsefterspørgsel, T¯ er skatteprovenuet, P¯ erforbrugerprisindekset, r er realrenten, i er den nominelle rente, π¯ e forventet inflation, L er den realepengeefterspørgsel, M¯ er det nominelle pengeudbud, og Y er den faktiske produktion af varer ogtjenesteydelser. De eksogene parametre a, b, c, d, e og f er alle positive. Derudover er b mindre end 1. Enstreg over en variabel betyder, at denne er eksogen.1.Beskriv grundigt alle modellens relationer. Diskuter det rimelige i antagelsen 0 < b < 1. Er der taleom en model for det korte eller lange sigt1)

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
Lauritz
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture