{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lect_05 - £ C7:h eÓ ÖÝÓ fC ÓÑ ÔÙ Øa Ø iÓÒ £...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: £ C7 :h eÓ ÖÝÓ fC ÓÑ ÔÙ Øa Ø iÓÒ £ adhÙ ×ÙdaÒa ÖØha ×a Öa ØhÝ eØÙ Öe5 :C ÐÓ ×Ù ÖeÙÒd e ÖÓÑ Ô ÐeÑ eÒ Ø ;ÓÒd e Øe Ö Ñ iÒ i×Ø iA Ù ØÓÑ a Øa F eb ÖÙa ÖÝ9 h i×ÐeØÙ ÖeÓÚ eÖ×Ñ a iÒ ÐÝ Øh eÖ×ØÔa ÖØÓ f×eØ iÓÒÓ fiÔ ×eÖØh ÖÓÙghÔ54 C ÐÓ ×Ù ÖeÙÒd eÖÓÑ Ô ÐeÑ eÒ ØÓ fÖegÙ Ða Ö ÐaÒgÙage × eÖeÛ ea Öe iÒ ØeÖe×Øed iÒ Øh eÕÙ e×Ø iÓÒÓ fÛ h eØh eÖØh eÖegÙ Ða Ö ÐaÒgÙag e×a ÖeÐÓ ×edÙÒd eÖ ×eØÓÑ Ô ÐeÑ eÒ Ø h eÓÑ Ô ÐeÑ eÒ Ø ÐaÒgÙag ek eeÔ ×Øh e×aÑ ea ÐÔhab eØ ha Øi×ifÛ ehaÚ e a D FA M = ( Q, Σ ,δ,q ,F ) aeÔ Ø iÒg ×ÓÑ e ÐaÒgÙag e L aÒÛ eÓÒ ×ØÖÙ ØaÒ eÛ D FA M ′ aeÔ Ø iÒg L = Σ ∗ \ L ? C ÓÒ × id eÖØh eaÙ ØÓÑ a Øa M fÖÓÑ abÓÚ eÛ h eÖe L i×Øh e×eØÓ fa ÐÐ×ØÖ iÒg ×Ó fa Ø Ðea ×ØÓÒ e a fÓ ÐÐÓÛ edbÝa Ø Ðea ×ØÓÒ e b q q 1 q 2 q rej a a b b b a a b h eÓÑ Ô ÐeÑ eÒ Ø ÐaÒgÙag e L ÓÒ Øa iÒ ×Øh eeÑ Ô ØÝ ×ØÖ iÒg×ØÖ iÒg × iÒÛ h ih ×ÓÑ e b ×Ô Öeed e ×ÓÑ e a ×aÒd ×ØÖ iÒg ×Øha ØÓÒ Øa iÒÓÒ ÐÝ a ×Ó ÖÓÒ ÐÝ b × Ù ÖÒ eÛ D FA M ′ ×hÓÙ ÐdaeÔ ØeÜaØ ÐÝ ØhÓ ×e×ØÖ iÒg ×Øha Ø M Öe jeØ×ÓÛ eaÒÑ ak e M ′ bÝ ×Û aÔÔ iÒgÒa ÐÒÓÒÒa ÐÑ a Ök iÒg ×ÓÒ Øh e×Øa Øe× : q q 1 q 2 q rej a a b b b a a b F Ó ÖÑ a ÐÐÝ M ′ = ( Q, Σ ,δ,q ,Q \ F ) h eÓ ÖeÑ e Ø M = ( Q, Σ ,δ,q ,F ) aÒd M ′ = ( Q, Σ ,δ,q ,Q \ F ) heÒ L ( M ′ ) = Σ ∗ \ L ( M ) ÖÓÓ f: Ó ØeØha Ø× iÒe Q aÒd δ a ÖeØh e×aÑ e iÒ M aÒd M ′ M aÒd M ′ haÚ eØh e×aÑ e δ ′ A Ð×ÓÒÓ ØeØha ØØh eÝhaÚ eØh e×aÑ e iÒ iØ ia Ð×Øa Øe q eØ w ∈ Σ ∗ h eÒ w ∈ L ( M ′ ) i δ ∗ ( q ,w ) ∈ ( Q \ F ) i ¬ ( δ ∗ ( q ,w ) ∈ F )) i ¬ ( w ∈ L ( M )) i w ∈ Σ ∗ \ L ( M ) ÓÒd e ØeÖÑ iÒ i×Ø iÒ iØeaÙ ØÓÑ a Øa FA A ÒÓÒde ØeÖÑ iÒ i× ØiÒ iØeaÙ ØÓÑ a Øa FA i× Ðik ea D FA bÙ ØÛ iØh Øh ÖeeeÜ ØÖa fea ØÙ Öe× h e×efea ØÙ Öe×Ñ ak eØh eÑ ea × ieÖØÓÓÒ ×ØÖÙ Øe×Ô e ia ÐÐÝb eaÙ ×eØh eÝaÒb eÓÑ ÔÓ ×ed iÒ aÑ ÓdÙ Ða Öfa ×h iÓÒF Ù ÖØh eÖÑ Ó ÖeØh eÝa Öeea × ieÖØÓ ÖeadaÒd Øh eÝ ØeÒd ØÓb eÑ Ùh ×Ñ a ÐÐeÖ aÒda ××Ùh ea × ieÖØÓd e×Ö ib eC ÓÑ ÔÙ Øa Ø iÓÒa ÐÐÝ Øh eÝa ÖeeÕÙ iÚa ÐeÒ ØØÓ D FA ×iÒ Øh e×eÒ ×e Øha ØØh eÝ ÖeÓgÒ iÞeØh e×aÑ e ÐaÒgÙag e× F Ó ÖÔ ÖaØ ia ÐaÔÔ Ðia Ø iÓÒ ×Ó faÒÝÓÑ Ô ÐeÜ iØÝÙ ×eÖ×aÒÛ Ö iØe FA ×Ó ÖÖegÙ Ða ÖeÜÔ Öe×× iÓÒ × ØÖ iÚ ia ÐØÓÓÒÚ eÖØØÓ FA × A ÓÑ ÔÙ ØeÖa ÐgÓ Ö iØhÑÑ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

lect_05 - £ C7:h eÓ ÖÝÓ fC ÓÑ ÔÙ Øa Ø iÓÒ £...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online