yıllık plan 2008

yıllık plan 2008 - ELAZI SMET PAA LKRETM OKULU...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ELAZIĞ İSMET PAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR SEÇMELİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR ETKİNLİKLER ÜNİTE 1. Bilgisayar Sistemi EYLÜL 3.HAFTA 2 SAAT 4. HAFTA EKİM 1.HAFTA 2.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ Tablo Oluşturma 1.1. Bilgisayarın temel çalışma prensibini açıklar. [!]: 1.1. Anakart, merkezi işlem birimi, rasgele erişimli bellek (RAM) kısaca açıklanır. 1.1. İnsan vücudunun basit olarak nasıl çalıştığı sorulur. Kalbin önemi vurgulanır. Bilgisayarda kalp işlevini gören birimin anakart olduğu belirtilir ve kısaca anakart açıklanır. İnsan beyninin nasıl çalıştığı hakkında konuşulur. Bilgisayarda bu işlemi hangi birimin yaptığı tartışılarak merkezi işlem birimi açıklanır. İnsanda bulunan belleğin bilgisayarda da bulunduğu belirtilerek rasgele erişimli bellek (RAM) açıklanır. 1.2. Çalışmalarını düzenlemek için işletim sisteminin özelliklerini kullanır. vurgulanır. Klasör ve sürücüler arasında gezinmeleri, klasör ve sonrası için alt klasör oluşturmaları sağlanır. Sürücüdeki klasörün adını, yerini, boyutunu görüntüleyen pencere açtırılır. Dosya veya klasörün yerini joker karakterler, oluşturulma tarihi, değiştirilme tarihi, 1.2. Öğrencilere dinozorların yaşamıyla ilgili bilgiler içeren karışık sayfalar dağıtılır. Bu sayfalardaki bilgilerle ilgili sorular sorulur ve cevapları bulmaları istenir. Düzensiz ve yapılandırılmamış bir ortamda bilgi aramanın zorlukları tartışılır. Bilgisayarda bilgilerin düzenli olarak tutulması için nasıl bir yapıya sahip olması gerektiği sorularak beyin fırtınası yapılır. Dosya ve klasör oluşturma işlemleri hatırlatılarak öğrenciler gerekli uygulamaları yaparlar. 1.2. Çalışmalarını düzenlemek için işletim sisteminin özelliklerini kullanır. 1.3. Günlük kullanımda oluşan rutin donanım ve yazılım problemlerini belirler ve gerekli stratejileri uygulayarak çözer (BTBS-2). [!]: 1.3. Bilgisayarın kilitlendiği durumlarda açılıp kapatılması, yazıcı çalışmadığı zaman kâğıt olup olmadığını ve kabloları kontrol etmesi gerektiği vb. örnekler verilir. 1.3. ve 1.4. Drama yöntemi: Yazıcının güç ve bağlantı kabloları çıkarılır. Kâğıt tepsisi boşaltılır. Bir öğrenci seçilir ve rol gereği bu öğrenci yazıcıdan çıktı alamamaktadır. Bu öğrenci diğerlerinden yardım ister. Söz alarak bu problemin çözümüne yönelik önerilerde bulunurlar. Uygun önerilerde bulunan öğrenciler yazıcının başına gelerek çıktı almaya çalışırlar. 1.3. Günlük kullanımda oluşan rutin donanım ve
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 18

yıllık plan 2008 - ELAZI SMET PAA LKRETM OKULU...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online